ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 304902 / dziś: 64 / teraz: 4


Aktualności19 lutego 2021, piątek

Międzyszkolny Konkurs Poezji Recytowanej      "(Po)WIEM, JAKA JESTEŚ..."

 

REGULAMIN Międzyszkolnego Konkursu

Poezji Recytowanej (o kobietach, dla kobiet lub autorstwa kobiet)

 „(Po)WIEM, JAKA JESTEŚ…”

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku: Alina Gościk, Anna Gwizdak, Monika Jaroszuk, Małgorzata Wirkowska, Ewa Zielińska.

 

 

Cele konkursu:

 • upowszechnianie poezji i kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży,
 • przybliżenie twórczości poetów polskich,
 • umożliwienie autoprezentacji chętnym uczniom,     
 • promowanie Dnia Kobiet i Dnia Języka Ojczystego

 

Kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas I- III
 • uczniowie klas IV-VIII

 

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
 • każdy uczestnik powinien przesłać do Organizatora nagranie jednego wybranego, wyrecytowanego przez siebie utworu poetyckiego wraz z kartą uczestnika (zdjęcie, scan)
 • nagranie* należy przesłać na jeden z adresów e-mail: malgorzatawirkowska@gmail.com lub alina.goscik@interia.pl    

do dnia 5 marca 2021 r.

 • przesłanie nagrania jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu przez uczestnika i jego rodziców/prawnych opiekunów.
 • przysłanie nagrania jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez uczestnika, jego rodziców/prawnych opiekunów.

*Materiał prosimy przesyłać jako link do nagrania video zamieszczonego na serwisie YouTube (formatMP4) lub bezpośrednio na e-mail.

 

Jury Konkursu

 • komisję oceniającą recytację powołuje Organizator
 • decyzja Komisji jest ostateczna.

 

Kryteria oceny wykonawców:

 • dobór wiersza,
 • interpretacja utworu,
 • kultura i wyrazistość słowa,
 • oryginalność prezentacji.

 

Postanowienia organizacyjne

·         Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora 8 marca 2021r.

·         Nagrodzone prezentacje zostaną umieszczone w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Organizatora

·         Nagranie lub link jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie materiału audio-wizualnego z konkursu w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Organizatora

·         Udział w konkursie stanowi akceptację niniejszego regulaminu. 

 

 Nagrody:

 • laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz upominki, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział w Konkursie
 • Zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1.         Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich
w Gródku
z siedzibą w Gródku przy ul. ul. Chodkiewiczów 18,tel: 85 718 02 33, mail:
spgrodek@grodek.pl

2.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku możliwy jest pod numerem tel. Nr 85 7180-233 lub adresem email (adres email): spgrodek@grodek.pl

3.         Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.         Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Białymstoku.

5.         Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.          Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

~ karta uczestnika [185.5 Kb] ~

Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2021 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~