Artykuł dla rodziców uczniów klas VIII na temat:

„Rola rodziców w przejściu ośmioklasisty ze szkoły podstawowej do ponadpodstawowej”

22 listopada 2021 r.

      Z myślą o  dylematach dotyczących wyboru szkół ponadpodstawowych przez Państwa dzieci postanowiłam pomóc Państwu w zrozumieniu dlaczego, jak i w jakim celu m.in. rodzice angażują się w proces tranzycji uczniów klas ósmych.

      Rodzice:

– są obserwatorami rozwoju dzieci, ich potencjału edukacyjnego jak i zawodowego,

– dostrzegają zasoby swoich dzieci,

– pomagają określić, nazwać marzenia, zainteresowania,

– niejednokrotnie pomagają w ukierunkowaniu zainteresowań, talentów,

– sprzyjają rozwojowi zasobów dzieci poprzez kierowanie ich na rozmaite zajęcia,

– dopingują, wspierają w chwilach zwątpienia we własne talenty,

– są obserwatorami tego, co dzieje się z dziećmi podczas podejmowania wyzwań, którymi są m.in. decyzje edukacyjno-zawodowe.

      Z doświadczenia zawodowego mogę podzielić rodziców na 3 grupy, które w różnym zakresie uczestniczą w procesie tranzycji ośmioklasistów ze szkoły podstawowej do ponadpodstawowej:

– Pierwszą grupę stanowią rodzice, którzy nie postrzegają siebie jako potencjalnych doradców. Nie dają sobie prawa bycia nim, nie dostrzegają takiej roli w swoich aktywnościach.

– Drugą grupę stanowią rodzice,  którzy chętnie rezygnują ze swojej roli w procesie wspierania dzieci w zakresie doradztwa zawodowego. Twierdzą, że lepiej będzie, jeśli to szkoła się tym zajmie. Chętnie stoją z boku, robią przestrzeń dla innych.

– Trzecią grupę stanowią rodzice zaangażowani, którzy chętnie dzielą się informacjami o swoich dzieciach. Biorą udział w różnych przedsięwzięciach, np. jako goście opowiadają o swoich zawodach, zapraszają do swoich miejsc pracy. Pytają nauczycieli, pedagoga, doradców zawodowych o swoim dziecku.

W jaki sposób rodzic może pomóc w tranzycji ze szkoły podstawowej do ponadpodstawowej?

Rodzice mogą wspierać swoje dzieci w ósmej klasie poprzez:

– wspólny udział w tzw. dniach otwartych, których organizatorami są szkoły ponadpodstawowej,

– udział w poradach, konsultacjach dziecka ze specjalistą (doradcą zawodowym),

– obecność podczas wizyty u lekarza medycyny pracy (jeśli ich dzieci chcą się uczyć w technikach lub szkołach branżowych),

– wspieranie dzieci w gromadzeniu informacji o profilach kształcenia w liceum/technikum czy szkole branżowej I stopnia,

– towarzyszenie w zbieraniu informacji o wybranej szkole ponadpodstawowej,

– poszukiwanie zasobów informacyjnych o sytuacji wybranego zawodu na rynku pracy,

– organizowanie wizyt zawodoznawczych, jeśli tylko są takie możliwości,

– uwzględnienie w planach wakacyjnych różnych terminów związanych z rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej,

– dostarczenie do szkoły ponadpodstawowej opinii, orzeczenia, które otrzymało ich dziecko z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

– pomaganie w złożeniu do szkoły podania i innych wymaganych dokumentów,

– rozmowy z dzieckiem,

– udzielanie informacji o dziecku np. doradcy zawodowemu, wychowawcy klasy,

– pomaganie w znalezieniu miejsca praktyk zawodowych, jeśli jest tylko taka konieczność,

– branie udziału w zebraniu dla rodziców uczniów klas I w szkole ponadpodstawowej, które bywa organizowane w ostatnich dniach sierpnia.

      Podsumowując, chciałabym jednocześnie zaprosić Państwa do bliższego indywidualnego kontaktu ze mną, aby omówić propozycje wspólnych działań, które mogą być dla Państwa swego rodzaju drogowskazem.

      Zapraszam serdecznie – pedagog Ewa Bielawska, pełniąca jednocześnie w SP w Gródku rolę doradcy zawodowego.