REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE FILMIKU EDUKACYJNEGO

CZYSTE POWIETRZE W EKOPOWIECIE”

dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu białostockiego

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na wykonanie filmików edukacyjnych „Czyste powietrze w EkoPowiecie”.

 2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Z sercem do przyrody – edukacja ekologiczna z zakresu przeciwdziałania emisjom w powiecie białostockim”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Białymstoku.

 3. Organizatorem konkursu jest Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe w Białymstoku

 4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Białostockiego w związku z realizacją zadań
  w dziedzinie nauki i sztuki w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

 1. Cel konkursu

Celami konkursu są:

– Kształtowanie wiedzy i postaw proekologicznych wśród uczniów Powiatu Białostockiego

– Zwrócenie uwagi uczniów na problematykę zanieczyszczeń powietrza

– Kształtowanie wrażliwości na środowisko

– Popularyzowanie nawyków dbałości o czystość powietrza przez uczniów Powiatu Białostockiego

– Rozwijanie kreatywności

– Zachęcanie uczniów do konstruktywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych

 1. Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie filmiku trwającego maksymalnie 2 minuty promującego przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń powietrza.

 2. Filmiki należy nagrać na płycie CD/DVD lub pendrive w formacie AVI, MP4, VCD lub innym umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.

 3. Uczestnik konkursu może przedstawić filmik wyłącznie taki, który jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że filmik nie może stanowić plagiatu, być kopią innych prac. Filmik nie może być wcześniej publikowany, ani nagradzany.

 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 5. Każda praca musi posiadać dołączone informacje:

Imię i nazwisko

Wiek/klasa

Adres i nr tel. szkoły

Nazwę konkursu, tytuł filmiku

 1. Prawa autorskie

Każdy uczestnik swoim zgłoszeniem jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych na Organizatora Konkursu do nadesłanej pracy
w zakresie jej wielokrotnego wykorzystania, utrwalania, obróbki i powielania
za pośrednictwem dowolnego medium (praca stanie się własnością Organizatora Konkursu), oraz oświadcza, że praca konkursowa nie narusza praw autorskich.

 1. Organizacja konkursu

 1. Filmiki konkursowe ocenia powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.

 2. Kryteria oceny: pomysł, kreatywność, zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczna i merytoryczna.

 3. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 4. Z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.

 5. Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody główne i 5 wyróżnień.

 6. Zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe:

 1. I nagroda – dron

 2. II nagroda – kamera GoPro

 3. III nagroda – gimbal

 4. 5 wyróżnień – słuchawki bezprzewodowe

 1. Szkoły przystępujące do konkursu muszą dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

 2. Złożenie podpisanego oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do regulaminu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, zapoznaniem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu.

 1. Terminy konkursu:

 1. Szkoły przystępujące do konkursu wysyłają do dn. 26 maja 2023 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

lub e-mailem: d.zadykowicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl wypełniony załącznik
nr 1 (formularz zgłoszeniowy).

 1. Filmik należy dostarczyć do dnia 2 czerwca 2023 r.

 2. Dostarczenie wypełnionego załącznika nr 1 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród: 16.06.2023 r.

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród.

Informacji na temat konkursu udziela:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

tel. 85 740 39 96

e-mail: d.zadykowicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Z A P R A S Z A M Y !!!

Regulamin-konkurs-na-filmik

Formularz zgłoszeniowy – konkurs filmik