KONKURS BIBLIJNY

CELE KONKURSU:

­ – znajomość Pisma Świętego Nowego Testamentu,

­ – kształtowanie umiejętności posługiwania się Pismem Świętym,

­ – poznawanie i kształtowanie umiejętności analizy tekstów kultury w kontekście przekazu

biblijnego,

­ – zapoznanie uczniów z zasadami i wartościami chrześcijańskimi, wypływającymi z nauki

Chrystusa oraz ich zastosowanie w życiu codziennym,

­ – popularyzacja czytania Pisma Świętego wśród dzieci i młodzieży,

­ – prezentacja biblijnego dziedzictwa kulturowego w sztuce, ikonografii i literaturze.

ZASADY UCZESTNICTWA:

przedszkole, szkoła podstawowa klasa I-III

Dzieci (w wieku 5-8 lat) wykonują samodzielnie, w dowolnej technice, w formacie A3 lub A4, pracę plastyczną związaną z jednym z trzech zaproponowanych tematów z Ewangelii św. Mateusza.

TEMATY:

1. Nakarmienie pięciu tysięcy ludzi. Mt. 14, 13-21

2. Przypowieść o zaginionej owcy. Mt. 18, 12-14

3. Przypowieść o dziesięciu pannach. Mt. 25, 1-13

ZASADY UCZESTNICTWA:

szkoła podstawowa klasy III-IV

Uczestnik samodzielnie przygotowuje opowiadanie w formie pracy pisemnej (max. 2 strony A4) na jeden z zaproponowanych tematów zaczerpniętych z Ewangelii św. Mateusza. W opowiadaniu powinna się znaleźć własna interpretacja nauki, wypływająca z wybranej historii.

Oceniane będą: zrozumienie tematu, treść i interpretacja nauki, poprawność językowa, kompozycja tekstu.

TEMATY:

1. Przypowieść o talentach. Mt 25,14-30

2. O prawdziwej wielkości. Mt 20,24-28

3. O największym przykazaniu. Mt 22,34-40

ZASADY UCZESTNICTWA:

szkoła podstawowa kl. VII-VIII

Uczestnik przygotowuje prezentację multimedialną w programie Power Point, dotyczącą wybranego miejsca biblijnego, występującego w Ewangelii św. Mateusza.

Przygotowaną prezentację, zapisaną na płytce CD lub innym nośniku.

Prace należy złożyć u katechetek- Joanny Ostapczuk, Małgorzaty Wirkowskiej \

do dnia 29.04.2022r.

Prezentacja powinna zawierać informacje o autorze (imię i nazwisko, wiek, klasa).

Ocena prac przez komisję powołaną przez organizatora jest ostateczna, prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Uczestnik (opiekun) zgłaszający swój udział w konkursie, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku wyłącznie do celów związanych z tym konkursem.