Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku we współpracy z gazetą lokalną „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Gródeckiej
zaprasza do udziału w Konkursie na tekst dotyczący wspomnień z czasu spędzonego w szkole w Gródku ph. „Obrazki z lat szkolnych”

I. Warunki i zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Gródku.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie autorskiego, samodzielnie napisanego tekstu ilustrowanego zdjęciami na adres e- mail dsulzyk@gckgrodek.pl lub elagres@interia.pl .

3. Uczestnik może nadesłać jedną pracę.

4. Termin dostarczenia tekstu upływa 31 lipca 2022 r.

5. Prace należy wysyłać drogą elektroniczną na podane adresy mailowe. W szczególnych przypadkach (brak poczty mailowej) można przekazać tekst na konkurs osobiście lub listem na adres szkoły lub redakcji gazety w GCK.

6. Sposób przygotowania maila, który będzie kwalifikował pracę do konkursu:
a) w temacie maila wpisujemy: tytuł konkursu
b) w treści maila wpisujemy
tytuł tekstu
a pod spodem w treści maila –
imię i nazwisko autora,

w przypadku uczniów – nazwę szkoły; klasę
oraz
imię i nazwisko opiekuna

c) w załącznikach wysyłamy
fotografię lub skan oryginalnego tekstu w formacie jpg
oraz
skan uzupełnionego i podpisanego załącznika do regulaminu
(Załącznik zamieszczono na końcu regulaminu, po Klauzuli informacyjnej).

Tylko tak skonstruowany mail kwalifikuje pracę do konkursu i zostanie przedstawiony jury do oceny.
W przypadku uczniów, jeśli jeden opiekun wysyła prace kilku uczniów – każdy tekst musi być wysłany w oddzielnym mailu skonstruowanym według powyższego wzoru.

7. Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach:
– uczniowie szkoły podstawowej,
– uczniowie szkół średnich i młodzież do 18 roku życia
– osoby dorosłe
W ocenie weźmie pod uwagę:
• treść i formę (oryginalność, kreatywność),
• dobór fotografii,
• estetykę zapisu i wykonania pracy.

8. Nadesłane teksty przechodzą na własność organizatora, który ma prawo opublikować je w wydanej przez siebie publikacji lub innej formie (tradycyjnej, papierowej lub elektronicznej).

9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację wyników konkursu (z podaniem niezbędnych danych osobowych – imię, nazwisko, klasa (wiek), szkoła) oraz wizerunków laureatów w wydanej przez organizatora publikacji oraz stronach internetowych i tablicach informacyjnych organizatora konkursu: Szkoły Podstawowej w Gródku, Gazety Gródeckiej – Haradockija Nawiny, TPZG,

10. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na powiadomienie o wyniku konkursu drogą telefoniczną i (lub) mailową.

II. Podsumowanie konkursu:

1. Uroczyste podsumowanie konkursu, podczas którego będą obecni członkowie jury, odbędzie się
8 listopada 2022 roku. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: spgrodek.edu.pl nie później niż 5 listopada 2022 r.

III. Postanowienia końcowe:

1. Prace przesłane po terminie i niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane.

2. Prace przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).

3. Złożenie pracy jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych autora i opiekuna oraz ich wizerunków w materiałach dotyczących konkursu – w tym na stronach internetowych Organizatora, mediach społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu.

4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku.

5. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień) oraz publikowane w materiałach dotyczących konkursu. Istnieje możliwość dalszego wykorzystania danych zwycięzców konkursu (p. 2 postanowień).

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

7. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają osoby odpowiedzialne za jego organizację:
Dorota Sulżyk, Elżbieta Greś 784 559 982

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa w Gródku

 

Załaczniki do Regulaminu konkursu na wspomnienia o szkole

(zdj. archiwum A. Grześ)