Konkurs plastyczny

Laurka na 8 marca”

 

Cele Konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych, wrażliwości artystycznej,

 • Motywowanie do podejmowania twórczej aktywności,

 • Przekazanie nadesłanych kartek do Fundacji i Stowarzyszeń.

Regulamin Konkursu:

 • Konkurs ma charakter otwarty i indywidualny

 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę konkursową

 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie laurki z okazji Dnia Kobiet dowolną techniką

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych

 • Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

 • uczniowie klas I-III

 • uczniowie klas IV-VI

 • uczniowie klas VII-VIII

 • Format pracy: A5

 • W każdej laurce powinny być umieszczone życzenia dedykowane z okazji Dnia Kobiet

 • Wszystkie nadesłane prace wykonane przez uczestników konkursu zostaną przekazane Fundacjom i Stowarzyszeniom

 • Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury

 • decyzja Komisji jest ostateczna.

 • Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, oryginalność życzeń

 • Laureaci wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 • Prace należy dostarczyć do 04 marca 2022r. na adres:

(decyduje data stempla pocztowego)

Szkoła Podstawowa w Gródku

ul. Chodkiewiczów 18

16-040 Gródek

– z dopiskiem „ Konkurs: Laurka na 8 marca”

 • Wraz z pracą plastyczną należy dostarczyć oświadczenie rodzica dziecka wyrażającego zgodę na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu)

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 marca 2022r. na stronie internetowej szkoły

 • Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy:

Alina Gościk, Monika Jaroszuk, Małgorzata Wirkowska, Ewa Zielińska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich
  w Gródku
  z siedzibą w Gródku przy ul. ul. Chodkiewiczów 18,tel: 85 718 02 33, mail: spgrodek@grodek.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku możliwy jest pod numerem tel. Nr 85 7180-233 lub adresem email (adres email): spgrodek@grodek.pl

 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Białymstoku.

 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.