ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 307987 / dziś: 5 / teraz: 3


Dyrekcja
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku:

Mgr Anna Grycuk


Zastępca dyrektora:

Mgr Danuta Garkowska

Sekretariat czynny w godzinach od 7.30 do 14.30  

Dyrektor przyjmuje we wtorki od 9.00 do 12.00 oraz w piątki od 10.00 do 12.00 

 


Informacja dla Ucznia i jego Rodziców

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

 

I. Informacje ogólne o egzaminie ośmioklasisty

 

1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

3. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

4. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; w naszej szkole jest to język angielski lub rosyjski.

5. Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

6. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu zdanego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.

7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

II. Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

1. Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu przysługuje na podstawie dokumentów:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: uczniowie:

• słabosłyszący i niesłyszący

• słabowidzący i niewidomi

• z niepełnosprawnością ruchową

• z afazją

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

• niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym

b) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza: uczniowie:

• z czasową niesprawnością rąk

• z przewlekłymi chorobami

• chorzy lub niesprawni czasowo

c) opinia rady pedagogicznej: uczniowie:

• którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

• którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

• z zaburzeniami komunikacji językowej

• o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe(cudzoziemcy)

d) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej: uczniowie:

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

• z zaburzeniami komunikacji językowej

e) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania: uczniowie z chorobami przewlekłymi

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

3. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

4. Dyrektor szkoły ma obowiązek – do 30 września – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada –dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

5. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora OKE, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do ok. 15 stycznia.

 

III. Przebieg egzaminu ósmoklasisty

 

1. Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

a) pierwszego dnia –egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,

b) drugiego dnia –egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,

c) trzeciego dnia –egzamin z języka obcego angielskiego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.

4. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w "Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty", publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

 

IV. Zadania na egzaminie ósmoklasisty

 

1. W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

2. Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (cke.gov.pl).

 

V. Ocenianie i wyniki egzaminu ósmoklasisty

 

1. Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora OKE.

2. Egzaminatorzy stosują jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań.

3. Rozwiązania zadań zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi).

4. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentach i na skali centylowej.

5. Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor OKE, a  wynik na skali centylowej opracowuje CKE.

6. Wynik ustalony przez dyrektora OKE nie może być podważony na drodze sądowej.

7. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z matematyki i egzaminu z języka obcego nowożytnego.

 

VI. Wyniki i zaświadczenia

 

1. W wyznaczonym dniu po zakończeniu roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało np. 73% wszystkich zdających(wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

3.Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

VII. Kalendarz egzaminacyjny, 

Termin - Czynności organizacyjne - Osoba odpowiedzialna 

 

Do 28 IX - Zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu - Wychowawca klasy VIII 

Do 30 IX - Wskazanie języka obcego na egzaminie - Rodzice

Do 15 X - Przedłożenie Dyrektorowi Szkoły opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - Rodzice

Do 15 X - Przedłożenie Dyrektorowi Szkoły zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w celu ustalenia możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu - Rodzice 

Do 20 XI - informacja na piśmie dla rodziców o ustalonych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu - Wychowawca klasy VIII 

Do 23 XI - Oświadczenie rodziców o korzystaniu albo niekorzystaniu z ustalonych dostosowań - Rodzice

Do 30 XI - Przekazanie do OKE za pomocą dedykowanego systemu informatycznego wykazu uczniów przystępujących do egzaminu - Dyrektor 

Do 25 II - Informacja o zmianie języka obcego - Rodzice 

Do 26 II - Poinformowanie uczniów i ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu - Wychowawca klasy VIII 

Do 1 III - Przekazanie informacji o zmianie języka obcego do OKE - Dyrektor 

Do 25 III - Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego - PZE

Do 26 IV - Powołanie zespołów nadzorujących i ich przewodniczących - PZE

Do 24 V - Szkolenie PZE i ich zastępców w zakresie stosowania procedur i organizacji egzaminu -  OKE

Do 24 V - Przygotowanie kartek z kodem zdającego, jego nazwiskiem i imieniem oraz datą urodzenia; przygotowanie losów - Sekretarz szkoły 

Do 24 V - Przygotowanie sali do egzaminu zgodnie z instrukcją - Dyrektor 

25-27 V - Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzenie, czy nie została ona naruszona. Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w sejfie. Upoważnienie osoby do dostępu do materiałów w sytuacjach losowych -  Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona

25-27 V godz. 8.00 - Sprawdzenie, czy zespoły nadzorujące są kompletne - Dyrektor 

25-27 V godz. 8.00 - Sprawdzenie odpowiedniego przygotowania sal do egzaminu - Dyrektor

25-27 V ok. godz. 8.35 - Sprawdzenie, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone i otwarcie ich w obecności PZN oraz przedstawicieli uczniów; przekazanie materiałów PZN - Dyrektor 

25-27 V ok. godz. 8.50 - Losowanie miejsc, zajęcie przez uczniów wylosowanych miejsc w salach – pojedynczo, według kolejności na liście - PZN

25-27 V godz. 9.00 - Rozdanie zestawów egzaminacyjnych zdającym w salach - PZN 

Od godz. 9.00 - Rozpoczęcie pisania przez uczniów egzaminu w każdym z trzech dni - PZN

Po zakończeniu egzaminu każdego dnia - Odbiór prac zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole oraz spakowanie i opisanie ich zgodnie z instrukcją OKE. Dostarczenie wypełnionych zestawów egzaminacyjnych wraz z dokumentacją do wyznaczonych przez dyrektora OKE miejsc w określony przez niego sposób i w ustalonym terminie - Dyrektor 

2 VII - Udostępnienie w ZIU wyników egzaminu - OKE

Do 8VII  - Ogłoszenie wyników egzaminu; przekazanie do szkół zaświadczeń, zamieszczenie informacji o wynikach na stronach internetowych OKE - OKE

9VII - Wydanie zaświadczeń absolwentom - Wychowawca klasy VIII 

Do 9 I 2022 - Przechowywanie dokumentacji związanej z egzaminem - Dyrektor

 

VIII. Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów 

 

1. Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator o egzaminie ósmoklasisty z danego przedmiotu od roku szkolnego 2018/2019. Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych(www.oke.lomza.pl) dostępne są:

a) Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2021

b) Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2021

c) Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2021

d) Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2021

e) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

2. Informatory o egzaminie ósmoklasisty zostały przygotowane i ogłoszone również w wersjach dla uczniów z niepełnosprawnościami: dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących, uczniów niewidomych (w postaci czarnodruku) i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

3. Dostępny jest również informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii od 2022r.

4. Każdy informator zawiera opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

5. W arkuszach egzaminacyjnych mogą wystąpić zadania odnoszące się do wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym także zadania inne niż podane w Informatorze jako przykładowe. Jedynym skutecznym sposobem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty jest opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających spełnienie wszystkich wymagań z podstawy programowej. 

 

 Na podstawie procedur CKE – Dyrektor Anna Grycuk

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Gródku od 4.05.2021

- klasy 1-3 uczą się stacjonarnie,

- klasy 4-8 uczą się zdalnie,

- klasy 8ab mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole zgodnie z harmonogramem z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski i język rosyjski.

 

Świetlica szkolna jest dostępna dla następujących grup uczniów:

- uczniów klas 1-3, którzy uczą się w danym dniu stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,

- uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 

Aktualizacja zasad pracy zdalnej od 17.05.2021 r.

 

Od 17 maja br. uczniowie klas 4 – 8 SP przychodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym, czyli w dniach od 17, 18, 19. 05. 2021 w szkole pracują uczniowie z klas 4ab, 6abc (102 uczniów) i klasy 1-3 (90 uczniów). Zajęcia odbywają się w stałych klasach zgodnie z propozycją: kl. 4a – sala 6s, kl. 4b – sala 203, kl.6a – sala 207, kl. 6b – sala 5s, kl. 6c – sala 204.

Informatyka – sala 10, lekcje wf - preferuje się zajęcia na powietrzu.

 

W dniach 20, 21, 24. 05. 2021 w szkole pracują uczniowie z klas 8ab, 7abc, 5a (106 uczniów) i klasy 1-3 (90 uczniów). Zajęcia odbywają się w stałych klasach zgodnie z propozycją: kl.7a- s.208, kl. 7b-s.9, kl. 7c-s.205, kl. 8a-s.14, kl. 8b-s.13. Klasy 1-3 tak, jak dotychczas.

Informatyka – sala 10, lekcje wf - preferuje się na powietrzu.

 

W dniu 28.05.2021 pracują klasy 6abc, 7abc, zgodnie z wyżej przypisanymi salami.

 

Od 31 maja 2021 nauczanie stacjonarne wszystkich uczniów.


Życzenia WielkanocneDyrektor szkoły Podstawowej w Gródku informuje, że zgodnie z rozp. MEiN z dnia 18 marca 2021 obowiązują nowe zmiany w szkołach w dniach od 22 marca do 11 kwietnia:

 

1. Naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III naszej szkoły, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła może zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców pracujących w podmiotach leczniczych lub wykonujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID -19.

 

2. W przypadku uczniów niepełnosprawnych,w tym okresie realizowane jest nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub w domu  ( ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu ).

 

3. W dniach  od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie klas ósmych kontynuują zdalnie konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.


E-dziennik - statystyki odwiedzin

 

E-dziennik jest to zupełnie nowa i unowocześniona forma dokumentacji prowadzenia lekcji i życia w szkole. Ten zrewolucjonizowany system jakim jest dziennik elektroniczny zastąpił zwykły dziennik lekcyjny w naszej szkole. Powstał on głównie z myślą o tym aby uprościć prace nauczycielom jak i ułatwić kontakt z rodzicami, nie mówiąc o tym o ile łatwiejszy jest wgląd rodziców do ocen swoich dzieci.

 

Plusy:

- możliwość bieżącej kontroli postępów dziecka w nauce,

- monitorowanie frekwencji dziecka na zajęciach,

- wgląd w plan lekcji, 

- otrzymywanie wiadomości od nauczycieli, wychowawcy klasy,

- śledzenie aktualności, otrzymywanie przypomnień,

- wysyłanie wiadomości do nauczycieli czy wychowawcy klasy,

- łatwy dostęp do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a zatem bez potrzeby wychodzenia z domu,

- aktualizacja systemu na bieżąco,

- dostęp z każdego miejsca,

- zaoszczędzenie pieniędzy,

- ochrona danych,

- łatwiejszy dostęp do informacji o zebraniach i wycieczkach mających miejsce w szkole.

 

Minusy:

- możliwe problemy techniczne.

 

Dziennik elektroniczny, to nieuchronna przyszłość edukacji. Wszystko zmierza w stronę cyfryzacji i szkoła nie może rezygnować z takich rozwiązań. Dzięki nowoczesnym kanałom komunikacji rodzic może przeciwdziałać problemom wychowawczym, jednak należy podkreślić, iż dzienniki elektroniczne monitorują postępy w nauce i informują o frekwencji na zajęciach szkolnych, ale nie rozwiązują problemów wychowawczych (Wróbel, 2009).

 

Dziękując za dotychczasową współpracę przy korzystaniu z dziennika i jego funkcji publikujemy zestawienie zbiorcze – statystykę odwiedzin rodziców oraz uczniów na poszczególnych stronach dziennika elektronicznego.

Jednocześnie zachęcamy do dalszego systematycznego monitorowania postępów uczniów, ich frekwencji, zachowania oraz możliwości wysyłania wiadomości do wychowawców i nauczycieli.

 Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

 


Uprzejmie informuję, że od 17 do 19 marca br. zostanie przeprowadzony w naszej szkole test diagnostyczny udostępniony przez Centralną Komisję Egzaminacyjna w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, rosyjskiego) zgodnie z poniższym harmonogramem:

· 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

· 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

· 19 marca br.(piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.


Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów nie będą wystawiane oceny cząstkowe.


W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Diagnoza zostanie przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.


Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

· informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

· przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

· arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat

·  arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.

· osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych

· filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Dyrektor Anna GrycukUdostępnianie pomieszczeń sportowych

 

Dyrekcja Szkoły informuje, że dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom Gminy udostępniane są pomieszczenia sportowe. Z sali gimnastycznej mogą korzystać sportowe grupy formalne i nieformalne, po wcześniejszym podpisaniu umowy z Dyrektorem Szkoły. Od 2012 roku za użytkowanie pomieszczeń sportowych, Dyrekcja Szkoły nie pobierała opłat. Użytkownicy nie ponosili kosztów za media ani za użytkowane pomieszczenia. 


Infomacja Dyrektora Szkoły w sprawie zawieszenia zajęć

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że ze względu na bardzo niskie temperatury zewnętrzne, a także temperatury poniżej 18 stopni w pomieszczeniach szkolnych zawiesza zajęcia szkolne dla uczniów klas I – III do 22 stycznia 2021 włącznie.

 

Zapraszamy uczniów klas I – III w poniedziałek 25.01.2021 roku. 


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku informuje: 

 

 

1. Powrót uczniów klas 1- 3 do szkoły jest możliwy zgodnie z zachowaniem zasad wynikających z reżimu sanitarnego, na podstawie  wytycznych MEiN, GIS i MZ . Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach z września 2020 r. Każda grupa uczniów przebywa w swojej sali i pracuje ze stałymi nauczycielami. 

2. Uczniowie naszej szkoły, którzy nie są zapisani do świetlicy, przychodzą do niej nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu. Dzieci wchodzą wejściem od ul. Fabrycznej. Po rozebraniu się w szatni przechodzą do swoich stałych klas, gdzie czeka na nich nauczyciel. 

3. Rodzice / opiekunowie dzieci, przyprowadzając je do szkoły, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, u nas - przedsionek. Rodziców obowiązują zasady:

a) przychodzi 1 opiekun z dzieckiem / dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem /dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

4. Uczniowie danej klasy nie kontaktują się z uczniami innych klas 1 – 3 aktualnie przebywającymi w szkole lub ograniczają do minimum kontakty rówieśnicze. Przerwy dla uczniów klas 1 – 3 odbywają się zgodnie z planem przerw.

5. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mogą z niej korzystać od godz. 6.30. do godz. 16.00. W godzinach rannych, dzieci od godziny 6.30 do 8.00 wchodzą wejściem od ulicy Chodkiewiczów. Przebywając w świetlicy, uczniowie są w stałych grupach.

6. Kuchnia szkolna przygotowuje posiłki zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Uczniowie korzystając ze stołówki przestrzegają zasad reżimu, zgodnie z planem konsumują posiłki w stałych grupach, korzystają ze stałych miejsc z zachowaniem bezpiecznych odległości. 

7. W szkole obowiązuje wietrzenie sal i części wspólnych (korytarze, świetlica, stołówka) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu. 

8. Wszystkich pracowników pedagogicznych i obsługę szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego i aktualnych wytycznych MEiN, GIS i MZ. Informacja Dyrektora szkoły

 

 

Drodzy uczniowie. Szanowni rodzice.

 

Dobiegają końca ferie szkolne, które w tym roku odbywały się w wyznaczonym przez rząd jednym terminie dla wszystkich szkół w całej Polsce. W naszej szkole będą trwały o dwa dni dłużej, ponieważ po uzgodnieniu z Panem Wójtem i analizie prognozy pogody na najbliższe dni, podjęłam decyzję o ich przedłużeniu. Są to dwa dni wolne z puli tzw. dni dyrektorskich i były planowane na dzień 7 i 8 stycznia (prawosławne Święto Bożego Narodzenia), ale w związku z przesunięciem terminu ferii nie zostały wcześniej wykorzystane.

 

Od 20 stycznia klasy 1-3 wrócą do szkoły i będą pracowały w trybie stacjonarnym zgodnie ze swoim rozkładem zajęć. Świetlica będzie pracowała w godzinach od 6.30 do 16.00. Posiłki będzie przygotowywała kuchnia szkolna zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez rodziców i harmonogramem wydawania opracowanym przez wychowawców. Również biblioteka będzie udostępniona czytelnikom zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Uczniowie klas 4-8 będą pracowali nadal w trybie zdalnym zgodnie ze swoim rozkładem zajęć.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku Anna Grycuk

 


Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku 2021!

 

Szanowni Państwo,

 

rok 2020 zbliża się ku końcowi. To był rok bardzo trudny. Tak jak cały świat, stanęliśmy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego na ogromną skalę. Był to czas w jakim przewartościowaliśmy wszystko to, co dla nas istotne.  

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Choć to będą święta inne niż wcześniej życzymy Państwu, aby ten świąteczny czas był dla wszystkich wyjątkowy.

Niechaj te nadchodzące dni będą przepełnione ciepłem, miłością, wszechobecnym dobrem i pomyślnością, a wszystkie troski i zmartwienia odejdą w niepamięć. Niech gwiazda betlejemska stanie się drogowskazem, obdarzy pogodą ducha wśród trosk i niepokoju oraz prowadzi przez niełatwą codzienność.

Nowy Rok niech będzie łaskawszy i przyniesie same dobre dni, spędzone w radości, zdrowiu i pomyślności oraz niech obraduje Was pozytywną energią i nadzieją!

 

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom administracji i obsługi,

Uczniom, Rodzicom i ich Najbliższym oraz Przyjaciołom Szkoły

najpiękniejsze życzenia świąteczne składa:

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku

 

Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 2021 roku!

 

Zapraszamy do wysłuchania pastorałki w wykonaniu 
Oliwki i Sebastiana Bielenia.


Dziecięcy Telefon Zaufania

 

Zachęcamy do zapoznania się z listem Rzecznika Praw Dziecka:

 

SZANOWNI RODZICE,

stajemy w obliczu pogarszającej się sytuacji ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jest to obecnie szczególnie palący problem, zważywszy, iż nasila się w wyniku dotkliwej dla nas wszystkich sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji wystąpienia potrzeby jej otrzymania.

 

Jak wynika z doniesień medialnych, badań, rozmów z najmłodszymi, a także profilu spraw, z którym zwracają się do Rzecznika Praw Dziecka dzieci oraz dorośli, młodzi ludzie każdego dnia borykają się z problemami przemocy rówieśniczej i domowej, nadużyciami ze strony dorosłych, depresją, hejtem – również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwym traktowaniem, brakiem zrozumienia, trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami, samotnością, a także innymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych – nie zawsze jednak tę pomoc otrzymując. Podczas, gdy na efekty wdrażanej reformy opieki zdrowotnej mającej na celu wzmocnienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla najmłodszych trzeba będzie jeszcze poczekać, jest ona potrzebna już dzisiaj.

 

Z uwagi na powyższe, przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy

Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12
i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

 

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

 

Stworzony w 2008 roku telefon zaufania przez lata funkcjonował w dni powszednie, a po godzinach urzędowych można było zostawić wiadomość, na którą eksperci odpowiadali kolejnego roboczego dnia. Obecnie będzie on całodobowy. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia.

 

Kontakt z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,

jak również poprzez bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

 

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie:

https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i- czat-internetowy/.


Praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

 

Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Gródku w roku szkolnym 2020/2021


2.11.2020 - Dzień Zaduszny po święcie Wszystkich Świętych

7.01.2021 i 8.01.2021 - Prawosławne Boże Narodzenie

30.04.2021 - Prawosławny Wielki Piątek, Dzień przed majówką

25.05.2021 - Egzamin Ósmoklasisty - język polski

26.05.2021 - Egzamin Ósmoklasisty - matematyka

27.05.2021 - Egzamin Ósmoklasisty - język angielski

4.06.2021 - Piątek po święcie Bożego Ciała


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku informuje:


 

Decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zostały zawieszone na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

 W związku z tym uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w trybie zdalnym od 24 października do 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. W godzinach od 8:00 do 16:00 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. będzie możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.

 

W związku z czasowym ograniczeniem pracy w naszej szkole:

1.     Klasy 1- 3 – pracują w trybie stacjonarnym bez zmiany rozkładu zajęć.

2.     Świetlica i stołówka pracuje bez zmian.

3.     Posiłki wydawane będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

4.      Klasy 4- 8 – pracują w trybie zdalnym zgodnie ze swoim rozkładem zajęć.

5.     W kształceniu na odległość klas 4- 8 nauczyciele korzystają tylko z Clasroom’a           i e- dziennika.

6.     Lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym, podczas każdej lekcji sprawdzana będzie obecność ucznia.

7.     Wszyscy rodzice uczniów klas 4 – 8 mają dostęp i korzystają z e-dziennika.

8.     Uczniowie klas 1-3, mający przydzielone zajęcia rewalidacyjne i z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne), będą je realizowali w szkole zgodnie z rozkładem. Uczniowie klas 4- 8 – w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym i dostosowane indywidualnie do każdego ucznia.

9.     Rodziców proszę o poinformowanie wychowawców o ewentualnych problemach z dostępem do komputerów lub Internetu.

10.  Informuję rodziców i uczniów, że nauczyciel zgodnie z 40 godzinnym tygodniem pracy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i ma wolne soboty i niedziele. Prosimy o uszanowanie tej zasady.

 

Dyrektor Anna Grycuk

 


 

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://www.spgrodek.edu.pl/mn_view-aktualnosci-0-2106.html


Podziękowania Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Gródku

 

 

W imieniu całej społeczności szkolnej, a zwłaszcza uczniów składamy serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gródku za pracę w roku szkolnym 2019-2020. Za wszystkie działania, pomysłowość i zaangażowanie w życie szkoły, to dzięki Waszej dobrej woli i aktywności możliwe było zrealizowanie ważnych dla uczniów projektów, przede wszystkim wyposażenie szatni klas 1-5 w szafki ubraniowe, zakup mebli do Sali 208, uzupełnienie garderoby szkolnego zespołu  „Kazka” i utworzenie kina szkolnego, które umożliwi rozwój zainteresowań i pogłębienie wiedzy naszych uczniów.

Wyrażając swą wdzięczność, życzymy dużo sukcesów osobistych i zawodowych jak również uśmiechu każdego dnia.


Dyrektor Anna Grycuk

Zastępca Dyrektora Danuta Garkowska


Podziękowanie

 

Grand Service Gródek to firma zajmująca się nie tylko produkcją i serwisem odzieży roboczej ale również od wielu lat sponsorująca różnorodne działania edukacyjno-wychowawcze realizowane w Szkole Podstawowej w Gródku. Po raz kolejny za zwycięstwo w szkolnym konkursie języka angielskiego nagrodę zasponsorowała właśnie firma Grand Service.

Kamila Pawlak – zwyciężczyni konkursu, otrzymała bon na zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia językowe. Konkurs szkolny zorganizowały i przeprowadziły p.p. A. Zarecka i E. Szatałowicz.

Dziękujemy bardzo Grand Service Gródek. Atrakcyjne nagrody zawsze motywują uczniów do uczestnictwa w zdrowej rywalizacji, lepszej pracy, podnoszenia własnej wiedzy i doskonalenia umiejętności.


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku


W Szkole Podstawowej w Gródku naukę rozpoczęło w tym roku szkolnym 296 uczniów i dwoje dzieci realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Wraz z zakończeniem ubiegłego roku szkolnego ze szkoły odeszło 5, ale doszło 9 nowych uczniów. Uczniowie uczą się w 17 oddziałach, najczęściej dwuklasowych. Jest jedna klasa piąta i po 3 klasy szóste i siódme. W tym roku swoją przygodę ze szkołą rozpoczęło 28 pierwszoklasistów. Od kilku lat z pomieszczeń szkolnych korzysta przedszkole. Aktualnie 25 przedszkolaków odbywa codzienne zajęcia i spożywa posiłki. W naszej szkole funkcjonuje świetlica, do której uczęszcza 131 dzieci, w tym 69 uczniów jest dowożonych. Chętni uczniowie korzystają z posiłków w stołówce szkolnej. Kuchnia przygotowuje codziennie: 88 śniadań, 235 obiadów i 73 podwieczorki (w tym po 25 posiłków dla przedszkolaków). W szkole pracuje 49 nauczycieli zatrudnionych na całych i niepełnych etatach. Są to dydaktycy, pedagog, psycholog, nauczyciele świetlicy, biblioteki i specjaliści pracujący z dziećmi posiadającymi orzeczenia i opinie. 

 

Dantua GarkowskaInformujemy, że począwszy od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Gródku wdrażana jest usługa – dziennik elektroniczny o nazwie Uonet+. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną Vulcan.

 

Obecnie trwają prace nad aktualizacją danych, jakie będą znajdować się w systemie dziennika.

 

Więcej informacji o nowym dzienniku oraz konta dostępu zostaną przekazane rodzicom po uzupełnieniu danych w dzienniku elektronicznym.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku


Życzenia na nowy rok szkolny!

 

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020/2021 nauczycielom, pracownikom administracji, rodzicom, uczniom i przyjaciołom Szkoły Podstawowej w Gródku życzymy, aby nadchodzący czas był czasem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach.

 

Rok pracy w szkole to dla uczniów szansa na odkrywanie piękna i poznawanie tajemnic świata, na dorastanie w przyjaznym gronie rówieśników i dorosłych. Życzymy, by naszym podopiecznym nie zabrakło w tej ciężkiej pracy odwagi i wytrwałości, oby osiąganie celów dawało wiele radości, było inspirujące, a także przynosiło jak najlepsze wyniki. Spędźcie ten rok bezpiecznie, z pożytkiem dla siebie i swojego środowiska.

 

Rodzicom życzymy, by edukacja dzieci była dla Państwa cenną wartością, przynoszącą oczekiwane efekty i zadowolenie, które zaowocują bogatym plonem w przyszłości.

 

Nauczycielom i tym wszystkim, którzy swoją pracą i oddaniem każdego dnia przyczyniają się do właściwej organizacji pracy szkół i przedszkoli życzymy wytrwałości i pomyślności w realizowaniu zadań, które pozwolą na spokojne wdrażanie zmian w reformowanym systemie kształcenia.

 

Niech szkoła będzie dla Nas wszystkich miejscem bezpiecznym, przyjaznym i fascynującym, a także powodem do dumy.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku

 

 


Drodzy uczniowie!

Czas wakacji powoli zbliża się ku końcowi!

 

Mam nadzieję, że wypoczęliście i pełni energii wrócicie do szkoły!

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rok szkolny 2020/2021 będzie różnił się od poprzednich w kwestiach organizacyjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną szkoła będzie pracowała w oparciu o wytyczne MEN i GIS w reżimie sanitarnym.

 

Przekazujemy Wam kilka pierwszych ważnych informacji:

 

1. Od 1 września 2020 wracamy do szkoły na zajęcia stacjonarne. W naszej szkole uroczyste

rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 o godz. 9.00 na placu przed łącznikiem. Uczestniczyć w nim będą uczniowie i rodzice uczniów klas pierwszych. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego obowiązkowo proszę zachować odległości między sobą. Po uroczystości udacie się wraz z wychowawcami do swoich klas.

Uczniowie pozostałych klas w tym samym czasie spotkają się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami. Każda klasa będzie miała swoją salę, w której od 2 września będzie się uczyć większości przedmiotów. To nauczyciele będą do Was przychodzili na zajęcia.

Przetarg na dowożenie uczniów do szkoły wygrała firma Vojager. 1 września uczniowie dowożeni przyjadą do szkoły przed godz. 8.00 i zostaną objęci opieką świetlicy. Uczniowie dowożeni transportem gminnym zostaną przywiezieni przed godz. 9.00. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczniowie zostaną odwiezieni transportem gminnym.

Klasy 1-5 wchodzą do szkoły głównym wejściem, od strony ulicy Fabrycznej. Klasy 6-8 korzystają z wejścia od ul. A. i G. Chodkiewiczów. Poniżej w formie załącznika i na drzwiach wejściowych będą wywieszone listy z wykazem sal przydzielonych klasom.

(Gdyby coś się zmieniło w ostatniej chwili na pewno Was powiadomię.)

2. W klasach proszę abyście siedzieli w miarę możliwości pojedynczo w ławkach.

Podczas lekcji w szkole nie musicie nosić maseczek. Proszę też abyście ograniczyli chodzenie po piętrach na których nie macie zajęć.

3. Podczas przerw, przechodzenia do szatni itp. proszę starać się zachować dystans między sobą i pracownikami szkoły. Na początku września buty na zmianę i bluzy (swetry) będziecie zabierali ze sobą do klas. Szatnie zostaną udostępnione prawdopodobnie w drugiej połowie września.

4. Po każdej lekcji obowiązkowo należy wietrzyć sale lekcyjne.

5. Wchodząc do szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed i po posiłku należy umyć ręce.

6. Zajęcia z wychowania fizycznego zgodnie z wytycznymi MEN będą odbywały się na zewnątrz na boisku szkolnym. Również przerwy będziecie mogli spędzać na świeżym powietrzu (przynajmniej, dopóki będzie ciepło).

7. W szkole nie będziemy organizować żadnych apeli i imprez, w których mieliby brać udział uczniowie z różnych klas.

8. W razie złego samopoczucia proszę natychmiast powiadomić wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu.

9. Głównym kanałem informacyjnym w szkole w roku szkolnym 2020/21 będzie dziennik elektroniczny. W naszej szkole od 1 września 2020 będzie funkcjonował dziennik elektroniczny UONET+ firmy VULCAN

10. I na koniec Bardzo Was proszę, abyście poważnie podeszli do zaleceń. Wasze zdrowie jest najważniejsze!

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku


Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń a Wszystkim naszym Absolwentom życzymy sukcesów w edukacji w szkołach ponadpodstawowych oraz w dorosłym życiu.

 

Niech rozpoczynające się wakacje będą dla Wszystkich dobrą okazją do rodzinnego odpoczynku oraz wspierania pasji i zainteresowań.

 

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

 

Jednocześnie chcemy Wam przypomnieć kilka prostych zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:

- bądźcie widoczni na drodze i w jej pobliżu - noście drobne elementy odblaskowe na Waszej odzieży i plecakach;

- pamiętajcie o telefonach alarmowych – numer alarmowy: 112;

- myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań w miejscach zabaw i odpoczynku;

- przestrzegajcie poleceń osób obsługujących obiekty sportowe i zwracajcie uwagę na znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem;

- używajcie kasków chroniących głowę – na rowerze, rolkach itp.

 

Do zobaczenia po wakacjach!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w GródkuInformacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

 

1. W piątek, 26 czerwca 2020 zakończenie roku szkolnego. Odbiór świadectw odbędzie się na boisku szkolnym, wokół  schodów przy wejściu do tzw. łącznika. Uczniowie będą odbierali świadectwa rotacyjnie, bez wchodzenia do szkoły.

Godziny odbioru świadectw:

9.00 – 9.30 klasy 1ab,

9.30 -10.00 klasy 2ab

10.00 -10.30 klasy 3ab

10.30 - 11.00 klasa 4a

11.00- 11.45 klasy 5abc

11.45 – 12.30 klasy 6abc

12.30- 13.00 klasy 7ab

13.30 klasy 8ab

 

Wszystkich obowiązuje dyscyplina czasowa i przestrzeganie reżimu sanitarnego. W tym roku rozdajemy świadectwa bez wystąpień i podziękowań. Wyjątek stanowić mogą klasy 3ab i 8ab. W przypadku deszczu, odbiór świadectw  również rotacyjnie     ( zgodnie z zaproponowanymi wyżej godzinami)  w dużej sali gimnastycznej. 

Wychowawcy wręczają  uczniom pakiety w tzw. „jednym rozdaniu”. Uczniowie i rodzice przychodzą w maseczkach i rękawicach.

 

2. Po zakończeniu roku szkolnego, od 29 czerwca 2020 świadectwa również można odbierać w sekretariacie szkoły.

 

3. Przypominamy o:

- należy zwrócić do szkoły wypożyczone komputery,

- prosimy o składanie dyspozycji przekazania stypendium na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy do sekretariatu szkoły. Sekretariat szkoły może  wydrukować dokument . W/W dyspozycje dotyczą tylko tych  uczniów, którzy otrzymali Stypendium Dyrektora za wysokie wyniki w nauce i sporcie.

 

4. Istnieje możliwość dowiezienia uczniów do szkoły transportem gminnym na godzinę  9.00 i odwiezienie ich po godzinie 14.30          


Procedura Egzamin ósmoklasisty:

 

Podstawa prawna:

1.Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), gimnazjalnego (EG), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ).

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


ZDAJĄCY BEZWZGLĘDNIE MUSZĄ MIEĆ NAŁOŻONE MASECZKI ZAKRYWAJĄCE USTA I NOS ORAZ ZAŁOŻONE RĘKAWICE; NA EGZAMIN MOŻNA PRZYNIEŚĆ WŁASNĄ BUTELKĘ Z WODĄ.


I. Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminy i informacja o przyborach podczas egzaminów

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

5. Na egzamin zdający przychodzi z legitymacją szkolną.

 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym tuszem), linijki.

 

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

II. Środki bezpieczeństwa osobistego

 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

2. Zgodnie z zasadami obowiązującymi do zachowania dystansu społecznego, przed wejściem do szkoły ( na parkingu przed łącznikiem i na chodniku przed wejściem na blok sportowy) naklejone będą taśmy w odległości co 1,5metra ( ograniczające kontakt bezpośredni i skupianie się młodzieży).

 

3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

4. Przy wejściu do szkoły uczniom będzie mierzona temperatura ciała.

 

5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający może zdjąć maseczkę. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos.

 

7. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 

8. W dniach 16,17.06.2020 zdający wchodzą do szkoły na blok sportowy wejściem obok Orlika, z zachowaniem bezpiecznych odległości (1,5m). Wpuszczanie uczniów do szkoły rozpocznie się o godz. 8.30 zgodnie z zamieszczoną na drzwiach listą.  W dniu 18.06.2020 uczniowie wchodzą do szkoły o godz. 8.30 łącznikiem. Egzamin piszą w salach 1s, 2s, 5s, 6s, starej szkoły. Do klas będą wpuszczani zgodnie z lista i całą procedurą.

 

III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

1. Przy wejściu do szkoły są wywieszone informacje, które zawierają:

1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2) adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) numery telefonów do służb medycznych

5) numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

 

2. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  Płyn do dezynfekcji rąk również dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej.

 

3. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione tak, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

 

4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

1) Egzamin ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań  na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie  z płyty CD

2) Obowiązuje wietrzenie sal, tak aby nie tworzyć przeciągów.

 

5. Dla każdego zdającego zapewnione jest miejsce, w którym będzie może zostawić rzeczy osobiste, będą to przygotowane foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

 

6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

8. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 

9. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

 

10. Dezynfekować należy również: odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów z języków nowożytnych.

 

11. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Jest to pokój nauczycieli wychowania fizycznego.

 

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

1. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

 

2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 

3. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 

4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Należy poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

 

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

V. Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.).

 

2. W przypadku egzaminu ósmoklasisty do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

VI. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu egzaminu

 

1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.

 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 

3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

 

4. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

6. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itd.). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

7. Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 

8. Należy zalecić stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną (por. pkt 3.6.5.).

 


Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców i uczniów

 

• Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.

• Egzamin jest obowiązkowy.

• Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy.

• Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

• Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. 

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

• Uczniowie posiadają legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

• Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.

• Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych salach, przy wyznaczonych poprzez losowanie stolikach.

• Uczniowie piszą samodzielnie a przebieg egzaminu jest nadzorowany przez komisje.

• Egzamin może być przerwany lub unieważniony, jeżeli uczeń nie przestrzega zasad i procedur. Uczeń taki pisze egzamin w terminie dodatkowym.

• Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

• Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

• Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany w naszej szkole z następujących języków: angielskiego i rosyjskiego.

• Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Termin: 

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język angielski lub język rosyjski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w kwietniu.)

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

Każdy przedmiot jest zdawany innego dnia:

 

Dzień pierwszy - język polski

Standardowy czas –120 minut, przedłużenie czasu – język polski do 180 minut 

• długopis z czarnym tuszem

• legitymacja szkolna

 

Dzień drugi - Matematyka

Standardowy czas –  100 minut, przedłużenie czasu – matematyka do 150 minut

• długopis z czarnym tuszem, linijka

• legitymacja szkolna

 

Dzień trzeci - język obcy (j. angielski, j. rosyjski)

Standardowy czas – 90 minut, przedłużenie czasu  – język obcy do 135 minut

• długopis z czarnym tuszem,

• legitymacja szkolna

 

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia

W określonym przez ministra terminie (do 31 lipca) każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku informuje, że:

 

 

Zgodnie z nowelizacją rozp. MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostało przedłużone do 26 czerwca br.

Nauka w Szkole Podstawowej w Gródku będzie nadal odbywała się zdalnie z  jednoczesną realizacją  konsultacji dla uczniów klas 4 - 8 i zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas 1- 3.

 


UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS I-III

 

 

Godziny otwarcia szkoły: 8.00-16.00.

 

Przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00-8.45 z podziałem na grupy:

 klasy III – 8.00 – 8.15,

klasy II - 8.15 – 8.30

 klasy I – 8.30 -8.45

 

odbiór w godz. 11.30-16.00.

 

Dzieci przyprowadzamy do głównego wejścia od ul. Fabrycznej

 

Rodzice nie wchodzą do środka szkoły. Dziecko odbiera od rodzica przy wejściu pracownik szkoły po sprawdzeniu temperatury dziecka (maksymalna dopuszczalna temperatura 37,2ºC).

 

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i cierpliwość w oczekiwaniu na wejście.

 

Pobyt dzieci będzie rejestrowany przez nauczycieli szkoły po przybyciu dziecka do sali.

 

Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w godzinach od 8.45 do 11.30 od 2.06.2020r.

 

Dzieci będą przebywały w swoich klasach, pod opieką swoich wychowawców podczas zajęć dydaktycznych. Po tych zajęciach opiekę przejmie wyznaczony nauczyciel świetlicy.

 

W salach pozostawiono wyłącznie przedmioty i pomoce nadające się wyłącznie do mycia oraz dezynfekcji.

 

Nie wolno przynosić żadnych zabawek i rzeczy osobistych.

 

Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe! Bez żadnych objawów chorobowych (katar, kaszel, ból gardła, duszności, stan podgorączkowy powyżej 37,2ºC, ból głowy, wysypka, zapalenie spojówek, biegunka, wymioty, bóle mięśni, utrata węchu i smaku i inne).

 

W pierwszych dniach nie planujemy uruchomienia kuchni. Jeśli będzie duże zainteresowanie ze strony rodziców obiady będą wydawane od środy. Prosimy o zaopatrzenie swoich dzieci w kanapki i owoce.

 

Od 1.06.2020 r. szkoła pracuje w reżimie sanitarnym. Przypominamy o obligatoryjnym stosowaniu się do procedur bezpieczeństwa opracowanych przez szkołę.

 

Na stronie szkoły znajduje się wzór Oświadczenia rodziców, które jest jednocześnie zgodą na udział dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznymi w szkole od 1.06 do 10.06.2020r.  Oświadczenie należy wypełnić i przynieść do szkoły w dniu 1.06.2020r.


 

 


Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 871), Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku informuje o podjętych działaniach:

 

- uruchomienie od dnia 22 maja 2020 r. zajęć rewalidacyjnych dla trzech uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w tych zajęciach na terenie szkoły,

 

- uruchomienie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla jednego dziecka w wymiarze 2 godzin tygodniowo w domu, za zgodą rodziców,

 

- uruchomienie z dniem 25 maja 2020 r. konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas ósmych, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty: proponujemy w pierwszym tygodniu konsultacje dla klasy 8a, a od 1 czerwca konsultacje dla uczniów klasy 8b. Uczniowie i nauczyciele dostaną zaproponowane grafiki konsultacji z uczniami i sale, w których przeprowadzone zostaną zajęcia,

 

- umożliwienie uczniom korzystania z biblioteki szkolnej (dotyczy uczniów klas ósmych; od 01 czerwca 2020 r. z biblioteki mogą korzystać również uczniowie z innych klas).

 

W związku z przebywaniem na kwarantannie domowej jednej nauczycielki, która miała kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, a następnie z częścią naszej kadry pedagogicznej, oraz niewyrażeniem zgody przez większość rodziców uczniów klas I-III na udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku wystąpił o zgodę organu prowadzącego.

 

 


Szanowni Rodzice

 

Rok szkolny 2019 /2020 niepostrzeżenie dobiega końca. Jest to rok szczególnie trudny i inny dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Bardzo trudna i niezależna od nas Wszystkich sytuacja spowodowana koronawirusem wymusiła wdrożenie niestosowanych dotychczas metod pracy. Kształcenie zdalne wymusza na nas inne formy kontaktów, metod, form i narzędzi pracy, a także innych form angażowania się  w pracę. 

Zdecydowana większość uczniów pracuje rzetelnie, bardzo dobrze współpracując z nauczycielami. Ucząc się zdalnie, uczniowie systematycznie otrzymują oceny. Niestety są i takie dzieci wśród nas, które nie nawiązały współpracy z nauczycielami. Tym samym, uczniowie Ci za nieprzesłanie / niewykonanie zadanej pracy otrzymywali oceny niedostateczne lub za ten okres nie otrzymywali ocen cząstkowych wcale. Brak ocen od marca lub pozyskanie ocen niedostatecznych negatywnie wpływają na ocenę końcową. Na świadectwie szkolnym wszyscy nauczyciele muszą wystawić oceny ze wszystkich przedmiotów – też za okres kształcenia zdalnego. Na te oceny wpływać będzie efektywna praca ucznia, jego zaangażowanie, systematyczność. 

W związku z powyższym prosimy o motywowanie swoich dzieci do systematycznej współpracy z nauczycielem, wgląd w wykonywane przez nie zadania i ewentualnie osobisty (telefoniczny, e-mailowy) kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotu.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku


INFORMACJA

 

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku informuje:

 

1. Kształcenia zdalne w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku. 

2. Egzamin ósmoklasisty planowany jest w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020.

 

W związku z wydłużeniem zawieszenia zajęć w szkołach i kontynuacją edukacji zdalnej informuję rodziców uczniów, mających problem ze sprzętem informatycznym, o możliwości wypożyczenia komputerów ze szkoły po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 41/2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 dzień 30 kwietnia 2020 r. – czwartek przed weekendem majowym jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

 

Dyrektor Anna Grycuk


KOMUNIKAT

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku informuje:

 

1. Kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku. 

 

2. W dniach 21, 22, 23 kwietnia nie odbędzie się planowany egzamin ósmoklasisty. 

 

3. Nowy harmonogram egzaminu i nowy harmonogram rekrutacji określi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

4. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. 

 

5. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się nie wcześniej niż w czerwcu.

 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 41/2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 dzień 20 kwietnia 2020 r. - Poniedziałek Wielkanocny w obrządku prawosławnym jest dniem wolnym. 

 

Dyrektor Anna Grycuk


Przerwa Świąteczna

 

Przerwa Świąteczna dla wszystkich uczniów, trwa od 9.04.2020 do 14.04.2020 włącznie.

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"  wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzy.


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku


Uczniu klas 4-8, dołącz do swojej klasy Classroom 

 

Classroom to bezpłatna usługa dla szkół oraz użytkowników korzystających z osobistego konta Google. Umożliwi to bieżącą komunikację między nauczycielami i uczniami (zadawanie, zbieranie i ocenianie prac).

 

1. Pierwszym krokiem jest założenie konta Gmail. Możesz skorzystać z instrukcji: Zakładanie konta Gmail 

 

2. Jeśli już masz konto na Gmail to prześlij należy nowy adres mailowy do wychowawcy. 

 

3. Wychowawca z konta Szkoła Podstawowa w Gródku prześle mail z zaproszeniem do klasy – w treści maila należy kliknąć „DOŁĄCZ”

 

To wszystko, co należy zrobić, aby znaleźć się w swojej wirtualnej klasie.

 

 

Classroom oferuje wiele korzyści:

• łatwa konfiguracja – wystarczy posiadać konto Google Gmail;

• oszczędność czasu – łatwy proces zadawania prac, pozwala nauczycielom szybko wyznaczać, przeglądać i oceniać zadania w jednym miejscu;

• lepsza organizacja – uczniowie widzą wszystkie zadane prace na stronie zadań, a materiały lekcyjne są automatycznie zapisywane w folderach na Dysku Google;

• lepsza komunikacja – w Classroom nauczyciele mają możliwość wysyłania powiadomień i rozpoczynania klasowych dyskusji. Uczniowie mogą dzielić się materiałami i bezpośrednio udzielać odpowiedzi na zadawane pytania;

• przystępność i bezpieczeństwo – Classroom, nie zawiera reklam; uczniowie i szkoły mogą korzystać z tej aplikacji bezpłatnie.


Szanowni Rodzice,

 

Nasza Szkoła pozostaje zamknięta do Świąt Wielkanocnych.

 

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obliguje nas do pracy z wykorzystaniem wszystkich możliwych metod i technik kształcenia na odległość. Musimy wykorzystać inne sposoby kształcenia niż dotychczas tak, aby realizować podstawę programową. Realizacja podstawy programowej to opracowywanie nowego materiału, utrwalanie i ćwiczenie materiału już poznanego.

Obowiązkiem ucznia jest podejmowanie aktywności określonych przez konkretnego nauczyciela przedmiotowca, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wychowawcę klasowego. Aktywności ucznia podlegają ocenie. Przed ocenieniem kryteria ocen przedstawia nauczyciel. W ocenianiu uwzględniona jest zaistniała sytuacja.

Nauczyciele udzielają konsultacji za pośrednictwem e-maila, sms-a lub telefonicznie (po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem). Prosimy, aby każdy rodzic skontaktował się z wychowawcą w celu potwierdzenie dostępu do Internetu.

Pedagog szkolny, psycholog szkolny i logopedzi pełnią dyżury dla rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym planem ich pracy. Kontakt z tym osobami: pedagog 508557096 bielawskaewa999@wp.pl; psycholog 796927056 i ewelina.ostapczuk@gmail.com

Nauczyciele świetlicy i biblioteki również przygotowali interesujące propozycje dla uczniów, np. wykaz lektur, dostęp do ciekawych stron, gry i zabawy.

Nasi nauczyciele pracują zdalnie już od 16 marca 2020r. Na stronie www.spgrodek.edu.pl są przygotowane materiały do pracy w kontakcie z nauczycielem. Zajęcia w naszej szkole będą kontynuowane z wykorzystaniem grup na Messengerze, SMS-ów, e-mailów i www.spgrodek.edu.pl . Na stronie szkoły nauczyciele wskazują materiały do wykonania, zamieszczają linki bezpłatnych ogólnodostępnych stron internetowych.

Zapraszamy Państwa Rodziców do współpracy: zachęcania i dyscyplinowania własnych dzieci, ponieważ od dziś – 25.03.2020 – za wykonanie / bądź niewykonanie pracy, uczniowie będą otrzymywali oceny. Jednocześnie prosimy o kontrolowany dostęp do komputerów i innych mediów elektronicznych.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie i wyrozumiałość. Bądźmy cierpliwi, nie wychodźmy z domu.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku

Telefon/ sekretariat szkoły: 85 7180 233


Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje próbny egzamin ósmoklasisty

 

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE– rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w formie, np.:

- w pliku w edytorze tekstów;

- na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

- korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);

- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

CKE proponuje również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.:

- w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;

- podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;

- w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

 

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

W przypadku braku komputera lub Internetu istnieje możliwość przekazania uczniowi arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku


Rozkład pracy zdalnej nauczycieli i komunikowania się ich z uczniami – od 25.03.2020 kształcenie na odległość

 

Realizacja podstawy programowej od 25.03.2020 – dokumentowanie zadań ustalonych w tygodniowym zakresie treści nauczania

 

Nauczyciele zamieszczają materiał do nauki na podanych stronach. Korespondencja z nauczycielami odbywa się poprzez następujące kanały:

e-mail – informacje mailowe od rodziców i dzieci, sms, mesenger, Padlet, LearningApps i Kahoot, bezpośredni kontakt telefoniczny, sms od rodziców, naszaswietlica3@wp.pl, aplikacje dyktanda.pl, Eduelo.pl, MATZOO.PL, e-podręczniki, Nasza Nauka.pl, Pi-stacja, linki youtube, www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, www.matzoo.pl www. szkoły, strona z lektorem 50languages, białoruskojęzyczne strony na google.by; prezentacja multimedialna wysłana uczniom i wstawiona na stronę; platforma youtube.com; fanpage szkoły (Facebook); strony: Padlet, LearningApps i Kahoot.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku


Próbny Egzamin Ósmoklasisty - informacja MEN I CKE

Warszawa, 26 marca 2020 roku

 

Próbny egzamin ósmoklasisty 
– informacja MEN i CKE

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

 

- Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji – podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

 

Arkusze do egzaminu próbnego

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Terminy publikacji materiałów

 

Materiały zostaną opublikowane na stronach CKE oraz OKE w następujących terminach: 

·         30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

·         31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

·         1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania zadań

 

CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

 

Poinformowanie uczniów i rodziców

 

Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

·         w pliku w edytorze tekstów;

·         na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

·         korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);

·         na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Kontakt z nauczycielem

 

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

·         w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;

·         podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;

·         w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

 

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

 

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

 

Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

 

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

·         informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

·         przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

·         arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty

·         arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.

·         osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych

·         filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


Dyrekcja szkoły zachęca uczniów do skorzystania z:

https://epodreczniki.pl/

https://www.gov.pl

https://cke.gov.pl/  oraz strony https://www.oke.lomza.pl/

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

- innych stron i platform edukacyjnych

- materiałów edukacyjnych telewizji i radia publicznego


Rekrutacja

 

Sz.P. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Gródku

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, wyrażającą się m.in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, proszę o korzystanie z możliwości rekrutacji elektronicznej spgrodek@grodek.pl  Po ustaniu zagrożenia zarażenia się koronowirusem COVID19 będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji papierowej. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Gródku i wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Gródku znajduje się poniżej. Istnieje również możliwość przyniesienia do szkoły wersji papierowej i złożenia w holu Szkoły Podstawowej od ul. Fabrycznej.Drodzy Uczniowie i Rodzice

 

 

W związku z sytuacją panującą w Europie jesteśmy zmuszeni do odwołania tegorocznej polsko – niemieckiej wymiany uczniów.  Decyzja została podyktowana  troską o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Otrzymaliśmy wytyczne z Kuratorium Oświaty nakazujące  odwołanie wszystkich wyjazdów zagranicznych. W dniu wczorajszym dotarła do nas również  informacja  od naszych niemieckich partnerów, mówiącą o zamknięciu niemieckich szkół do 20 kwietnia i całkowitym zakazie wyjazdów zagranicznych w bieżącym roku szkolnym. Pozostaje nam tylko nawiązanie  znajomości  online, którą mamy nadzieję zainicjować  po powrocie do szkoły.


Pozdrawiamy serdecznie,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku


Apelujemy o nakazanie swoim dzieciom pozostania w domach!

 

Zawieszenie zajęć szkolnych wprowadzono między innymi dlatego, aby dzieci nie miały kontaktu z rówieśnikami i nie roznosiły ewentualnie choroby. W domach dzieci mogą również ciekawie i pożytecznie spędzić czas. To nie jest wolny czas dla uczniów. Na stronie www.szkoły są informacje od nauczycieli, jakie zadania przeznaczyli dla uczniów na czas zawieszenia zajęć szkolnych. I tak na stronie szkoły: UCZEŃ, zakładka: PRACA DOMOWA są przygotowane przez nauczycieli materiały do opracowania w tym czasie. Część nauczycieli przekazała uczniom materiały w innej formie. Uczniowie mogą również korzystać ze strony gov.pl, na której od 14 marca znajdą ciekawe propozycje lekcji, gier i innych zajęć.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gródku

 

Rodzicu,

 

- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, 12 i 13 marca zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w  szkołach podstawowych i przedszkolach; od 16 marca 2020  do 25 marca 2020 szkoła będzie zamknięta z powodu kwarantanny;

-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki!!!

- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

- strona internetowa szkoły, sms-y, facebook szkoły

- mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

· Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

· Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powiadamiają o tym telefonicznie stację sanitarno - epidemiologiczną lub zgłoszają się do oddziału obserwacyjno - zakaźnego. Więcej informacji dot. koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.


Zalecenia Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

 


~ Zalecenia [121.4 Kb] ~


Charytatywny Bal Karnawałowy

 

Rada Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku

serdecznie zapraszają na Charytatywny Bal Karnawałowy,

który odbędzie się w dniu 8 lutego 2020r. o godzinie 19:00

w Restauracji Zajazdu przy Granicy w Waliłach Stacji.

 

Cena biletów: 125 zł od osoby (250 zł od pary).

 

Zapisy w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Gródku do 5 lutego, tel. 85 7 180 233.

 

Serdecznie zapraszamy!


Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gródku

zaprasza rodziców i uczniów

na obchody Narodowego  Święta Niepodległości

w dniu 11.11.2019.

 

 

 

W programie między innymi:

-godz. 11.30 przemarsz z placu szkolnego, złożenie kwiatów przy pomniku Grunwaldu i Pomniku Pamięci Poległym w parku.

-godz. 12.00 – „Niepodległa do hymnu”- wspólne śpiewanie hymnu.

-ok. 12.15 – część artystyczna w GCK w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowanych przez p.p. : I. Lech, E. Greś, B. Gąsowska, E. Klimowicz, E. Ostapczuk, C. Kunda, H. Ignatowicz, A. Karpiuk. 

 


„Niepodległa Polska - stulecie odzyskania niepodległości”

 

 

W związku z obchodami odzyskania 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  Szkoła w roku szkolnym 2018/2019 złożyła do MEN wniosek  o dofinansowanie realizacji  programu „Niepodległa”. Niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania ministerialnego, ale niezależnie od tego faktu, realizowane były zadania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci, młodzieży i  środowiska lokalnego. Między innymi  nauczyciele szkoły zrealizowali następujące działania:

 

1.Wystawa obrazów pt.: „100 obrazów na stulecie” prezentowana w szkole i GCK

2.Wycieczki patriotyczne do Muzeum Wojska w Białymstoku

3.Wspólne śpiewanie hymnu: 9.11.2018, godz. 11.11. w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”

4.Święto szkoły – „Rodzinnie dla Niepodległej”

5.Wykonywanie przez grupy świetlicowe z barwami narodowymi kotylionów , z którymi szli w marszu uczniowie i mieszkańcy gminy

6.Przemarsz ze sztandarami szkoły, flagami  i patriotycznymi symbolami ulicami Gródka w dniu Narodowego Święta Niepodległości

7.Złożenie kwiatów  i zapalenie zniczy przez młodzież, przedstawicieli samorządu i lokalnych firm przy pomniku i obelisku – organizacja uroczystości we współpracy z GCK.

8.Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Domu Kultury w Gródku i podczas apelu w szkole.

9.Inscenizacja z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów przedstawiona w Dniu Narodowego Święta Niepodległości w domu kultury i powtórzona podczas apelu dla uczniów klas I- III w szkole.

10.Międzyszkolny Turniej Niepodległościowy w Unihokeju, w którym uczestniczyły drużyny ze współpracujących szkół.

11.Akademia w GCK z okazji 520 lecie powstania Gródka

12.Troska o mogiły - składanie kwiatów na grobie Patronów Szkoły w Gródku  i w Piereciosach

13.Apel z okazji Święta Konstytucji 3Maja i  Dnia Flagi RP

14.Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych

15.Zbiórka eksponatów na temat „100-lecie harcerstwa”

16.Wydanie gazetki – „Historia harcerstwa”

17.Teatrzyk „Elementarz małego patrioty”

18.Pokaż historyczny w wykonaniu grupy rekonstruktywnej pt.:” Ku Niepodległej”

19.Oglądanie wystawy „Gródek w PRL-u” w miejscowym GCK

20.Międzynarodowy Konkurs Historyczny – „Zmień celebrytę na autorytet”

21.Woj. Konkurs Recytatorski „Prawda o Sybirze”

22.Konkurs fotograficzny – „Miejsca pamięci”

23.Konkurs Wojewódzki  - „Wielcy Polacy”

24.Uczestnictwo w spektaklu teatralnym „Różnorodność kultur”

25.Lekcje w Muzeum Wojska,  np.: Polscy bohaterowie”

26.Międzyszkolny Konkurs Pisania Bajek ”Moje magiczne miejsce - elementy tradycji regionu i gwary”

27.Warsztaty etnograficzne „Nasze miejsce”

28.Ogólnopolski Konkurs Literacki Różnorodność przestrzenią dialogu „Moja mała ojczyzna- miejsce dialogu międzykulturowego”

29.Konkurs „Miasto i region w Unii Europejskiej”

30.Konkurs fotograficzny „Piękno Ziemi Podlaskiej w obiektywie”

31.Akcja „100 żonkili na stulecie” - sadzenie żonkili

32.Uczestnictwo wolontariuszy na obradach sesji Rady Gminy w Gródku

33.Koło „Mały patriota”

34.Konkurs plastyczny - Obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej "Powiewa na cztery strony świata, biało - czerwona flaga".

35.Współpraca z międzynarodowymi wolontariuszami z „ Erasmusa +” Poznawanie tradycji innych narodów- wzmacnianie własnej tożsamości”.

 

Jednocześnie nauczyciele szkoły kształtowali patriotyzm i postawy obywatelskie dzieci podczas realizacji poszczególnych zagadnień wynikających z podstawy programowej na poziomie wszystkich klas. Były to między innymi  zajęcia w ramach  edukacji literackiej i  poetyckiej, językowej, informatycznej, matematycznej, plastycznej, muzycznej, środowiskowej i społecznej a także na zajęciach z wychowawcą klasy, czy podczas zajęć Koła „Mały Patriota” (świadczą  o tym wpisy w dziennikach lekcyjnych).

 

Realizacja  zagadnień  patriotycznych i obywatelskich wpisana była w kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Działania podjęte przez szkołę pozytywnie wpłynęły na kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej uczniów.  Dzieci,  młodzież, mieszkańcy Gródka wzmocnili   wartości patriotyczne dotyczące  pielęgnowania narodowej historii, tradycji, kultury, języka.

 

                                                                                                 Danuta Garkowska


Wzrost zachorowań na grypę i choroby grypopodobne

 

PSSE w Białymstoku informuje o wzroście zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Szkoła przeprowadza działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Prosimy o zapoznanie się z ulotką, informującą o objawach grypy i zapobieganiu jej.

Dyrekcja i pedagog szkolny


Karnawałowy Bal Charytatywny

 

Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Gródku serdecznie zapraszają na Karnawałowy Bal Charytatywny w stylu włoskim, który odbędzie się 16 lutego 2019 roku o godzinie 19.00 w Zajeździe przy Granicy w Waliłach Stacji.

 

Proponujemy: smaczne menu, DJ, animacje Magdy Łotysz, fotobudka, maski karnawałowe, gwiazda balu "Prymaki"

Koszt biletu od osoby 100 zł

 

Zapisy w sekretariacie szkoły i pod numerem telefonu (85)7180233

 

                                    Organizatorzy


Rok szkolny 2017/2018 to darmowe podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów

 

Dyrekcja Szkoły przypomina, że  uczniowie klas 1-7 szkoły podstawowej oraz klas 2 i 3 gimnazjum będą korzystać z podręczników udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników.

 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902).

 


Bal Charytatywny Zespołu Szkół w Gródku

 

 

Rada Rodziców, Dyrekcja

oraz Grono Pedagogiczne ZS w Gródku

serdecznie zapraszają na KARNAWAŁOWY BAL CHARYTATYWNY

 

11 luty 2017 roku godzina 19.30

Restauracja Pronar w Waliłach Stacji

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

·  Wyśmienite menu (dania główne, wiejski stół, przekąski, napoje)

· Atrakcyjną muzykę "Mariusz Choruży z zespołem"

· Występ gwiazdy wieczoru Zespołu „Prymaki”

· Loterię fantową

· Aukcję oraz kiermasz prac uczniów

· Walczyk czekoladowy

 

BILET WSTĘPU: 200 zł od pary (100 zł od osoby)

 

Zapisy i opłaty przyjmuje sekretariat ZS w Gródku, w godzinach 8.00 do 15.00

Telefon: 85-7-180-233


PODRĘCZNIKI 2016/2017

 

 

Podręczniki rodzice kupują tylko do klas VI Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum, pozostałym klasom będą wypożyczane z biblioteki.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gródku


Zaproszenie na bal charytatywny

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE I RADA RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ W GRÓDKU ORGANIZUJĄ W DNIU 22 LUTEGO 2014 R. O GODZ. 20.00

KARNAWAŁOWY BAL CHARYTATYWNY

NA RZECZ SZKOŁY BAL ODBĘDZIE SIĘ W RESTAURACJI HOTELU PRONAR W WALIŁACH STACJI.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Organizatorzy zapewniają:

· 4 dania gorące

· Muzykę zespołu NEW SUKCES

· Koncert absolwentki szkoły Gabrieli Naliwajko

 

Dodatkowe atrakcje:

· Aukcja prac plastycznych

· Walczyk czekoladowy

· Kiermasz

· Loteria

 

Bilet wstępu- 190 zł. od pary, (95 zł. od osoby). Alkohol we własnym zakresie.

Zapisy chętnych i opłaty przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół

w godz. 8.00- 15.00 do dn. 20 lutego 2014r.

Tel. 85 7 180 233


Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

 

Gródek, 22.07.2013 r.

Nr sprawy: 2710-2013-1/2013

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Budowę placu zabaw o pow. 500 m2 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” dla Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej im.Braci Partyzantów M.i A. Chrzanowskich w Gródku przy ul. Chodkiewiczów 18 na dz. Nr ewid.286/2 w Gródku” 

 

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

W związku z wpłynięciem w dniu 19.07.2013 r. informacji na podstawie art.181 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.) Wykonawcy COLOR-SPORT SC Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski z siedzibą w Bieruniu, Zamawiający Zespół Szkół w Gródku powołując się na  art.85 ust.2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.) prosi o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o kolejne 30 dni, tj. do 24.08.2013 r. Termin złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania  ofertą upływa z dniem 24.07.2013 r. o godz. 15:00.

 

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres  związania ofertą.

 

Niniejszy wniosek został również zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.gimgrodek.edu.pl; spgrodek.edu.pl W załączeniu do niniejszej informacji znajdą Państwo wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Zamawiający ma obowiązek, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, wykluczyć Państwa z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego ofertę uznać za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). W takiej sytuacji zamawiający będzie musiał powtórzyć czynności w postępowaniu. 

 

Zastępca Dyrektor

Zespołu Szkół w Gródku

mgr Danuta GarkowskaKarnawałowy Bal Charytatywny

 

Zaproszenie

 

Rada Rodziców, Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Gródku

serdecznie zapraszają na Karnawałowy Bal Charytatywny w dniu 09 luty 2013r., godz. 20.00 do restauracji Pronar w Waliłach Stacji.

 

Organizatorzy zapewniają:

• gorące dania, przekąski, napoje,

• zespół muzyczny,

• czekoladowy walczyk,

• aukcja prac,

• kiermasz prac uczniów

 

Zapisy i opłaty - 180zł od pary (90zł od osoby)

przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół w Gródku w godz. 08.00 - 15.00

Tel. 85 7180233


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2021 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~