ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 307985 / dziś: 3 / teraz: 2


Samorząd uczniowskiSamorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Gródku

rok szkolny 2020/2021

 

OPIEKUN SAMORZĄDU: Halina Ignatowicz

ZASTĘPCA OPIEKUNA SAMORZĄDU: Anna Grześ

 

PRZEWODNICZĄCA: Wiktoria Bilkiewicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Magdalena Fiłonik

SKARBNIK: Mateusz Grzegorz Bazyluk

SEKRETARZ: Zuzanna Skrobczyńska

 

SEKCJA SPORTOWA

PRZEWODNICZĄCY: Klaudia Mieleszko

CZŁONKOWIE: Dominik Antonowicz, Amelia Popławska

SEKCJA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA

PRZEWODNICZĄCY: Bartosz Kochanowicz

CZŁONKOWIE: Sebastian Bielenia, Piotr Sokołowski

 

SEKCJA KULTUROWO-OŚWIATOWA

PRZEWODNICZĄCY: Dominika Szczerbacz

CZŁONKOWIE: Mateusz Szymanowicz, Jakub Fiłonik

 

CZŁONEK SU: Gabriela Sokołowska


Regulamin stosowania przywileju „Szczęśliwego Numerka” w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku

rok szkolny 2020/2021

 

 

§ 1. Wiadomości ogólne

1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem powstałym i opracowanym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, w porozumieniu z opiekunami Samorządu Uczniowskiego i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną oraz radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci 

M. i A. Chrzanowskich w Gródku.

2. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV-VIII SP w Gródku.

3. Szczęśliwy Numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego odpowiada wylosowanej liczbie.

4. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy 

w szkole, czyli do numeru 1 do numeru 24.

 

§ 2. Zasady losowania Szczęśliwego Numerka

1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany  przez system Vulcan dziennika elektronicznego i podawany do informacji w aplikacji i e-dzienniku w panelu startowym (kafelek Szczęśliwy numer w dzienniku).

2. Szczęśliwy Numerek będzie losowany każdego dnia o godzinie 7.00.

3. Wylosowany numer nie powtarza się, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych numerów.

4. W module Dziennik uczeń posiadający szczęśliwy numer jest wyróżniany kolorowym podświetleniem w następujących miejscach: 

- w widoku bieżącej lekcji – na kartach Frekwencja oraz Oceny.

- w dziennikach oddziałów – na stronach Frekwencja, Oceny bieżące, Oceny opisowe.

5. Wylosowany numer będzie obowiązywał przez cały dzień we wszystkich klasach IV-VIII.

6. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

7. Losowany jest tylko jeden numer z puli.

8. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

9. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, a w danym dniu zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go w innym dniu.

10. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.


 

§ 3. Zasady korzystania z przywileju Szczęśliwego Numerka

1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali). Uczeń, którego numerek został wylosowany w danym dniu, nie musi zgłaszać nieprzygotowania.

2. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych 

i niezapowiedzianych kartkówek.

3. Szczęśliwy Numerek nie chroni przed negatywnymi skutkami braku zadań domowych, czyli można postawić uczniowi ocenę niedostateczną z powodu braku pracy domowej. 

4. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, klasówek, testów (także tych przełożonych), kartkówek, zaplanowanego pytania.

5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych 

w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów (przyborów, zeszytów i książek) niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, wykonywania obowiązków dyżurnego jak również aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego.

8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania zadań domowych na następny dzień.

8. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

9. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka. Korzysta wtedy z prawa do odpowiedzi, pisania niezapowiedzianej kartkówki na ocenę mimo wylosowanego numerka.

10. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich zajęć dydaktycznych w danym dniu.

 

§ 4. Utrata przywileju Szczęśliwego Numerka

1. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy i/lub pedagogiem i psychologiem szkolnym może zawiesić udział ucznia lub całej klasy (na tydzień, miesiąc lub semestr) w prawie do Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

2. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób nieodpowiedni, wychowawca może zawiesić przywilej całej klasie (na czas określony).

3. Przywilej Szczęśliwego Numerka w szkole zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku nieodpowiedniego zachowania uczniów, zagrażającego porządkowi 

i bezpieczeństwu lub niszczenie mienia szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej 

w Gródku.

 

§ 5. Uwagi końcowe

1. Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi w życie z dniem 05.10.2020 roku i stanowi załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku.

 

Samorząd Uczniowski
Pamiętamy o naszych patronach

 

Do walki z hitlerowskim najeźdźcą stawały na Białostocczyźnie całe bohaterskie rodziny. Jedną z wielu była rodzina Chrzanowskich z Dzierniakowa, niedaleko Gródka.

Synowie Nadziei i Stefana Chrzanowskich: Aleksander i Michał zapisali się w pamięci miejscowych ludzi jako lokalni bohaterowie. 22-letni Michał po aresztowaniu ojca przystąpił do oddziału partyzanckiego, gdzie walczył pod pseudonimem "Tiszka". Brał on udział w wielu dywersyjnych akcjach. 9 września 1943 roku zginął w potyczce z Niemcami pod wsią Radunin (pow. Białystok).

Nadzieja Chrzanowska wraz z synem Aleksandrem została aresztowana przez gestapo. Zwolniono ich po kilkumiesięcznym śledztwie. Aleksander został wówczas partyzanckim łącznikiem. Wraz z matką pomagał partyzantom. Wiosną 1944 roku Aleksander wstąpił do partyzanckiego oddziału im. Kalinowskiego. 14 lipca 1944 roku na tzw. Napoleońskim Trakcie koło wsi Królowy Most oddział im. Kalinowskiego stoczył walkę z Niemcami. Zginął w tej walce 21-letni partyzant Aleksander Chrzanowski.

20 września 1970 roku nadano szkole imię. Od tej daty pełna nazwa brzmi: "Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku".

 

10 października uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami odwiedzili cmentarz, aby zadbać o mogiłę patronów szkoły. Młodzież uprzątnęła grób oraz obszar wokół niego, złożyła kwiaty, zapaliła znicze. Na koniec minutą ciszy została uczczona pamięć poległych.


SZCZĘŚLIWE NUMERKI”

WYLOSOWANE NA OKRES

OD 25.11- 20.12.2019

25.11.2019

NR 25

26.11.2019

NR 1

27.11.2019

NR 24

28.11.2019

NR 17

29.11.2019

NR 12

02.12.2019

NR 9

03.12.2019

NR 8

04.12.2019

NR 11

05.12.2019

NR 4

06.12.2019

NR 2

09.12.2019

NR 21

10.12.2019

NR 3

11.12.2019

NR 13

12.12.2019

NR 23

13.12.2019

NR 16

16.12.2019

NR 14

17.12.2019

NR 5

18.12.2019

NR 6

19.12.2019

NR 7

20.12.2019

NR 10

 

 


 

Dbamy o miejsca pamięci narodowej

 

Samorząd Uczniowski i uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródku pamiętają i każdego roku dbają o miejsca pamięci narodowej na naszym terenie takie jak grób partyzantów Michała i Aleksandra Chrzanowskich, Piereciosy – mogiła powstańców i Popówka – miejsce kaźni mieszkańców tej miejscowości. Zawsze w październiku i nie tylko wszystkie te miejsca zostają wysprzątane, zapalone są znicze i położone wiązanki kwiatów w barwach narodowych. Pamięć o poległych zostaje uczczona minutą ciszy a wśród uczniów kształtowana jest postawa patriotyczna i obywatelska.

                                                                                                               Samorząd SP z opiekunem


Przed Świętem Zmarłych przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz z opiekunem - panią Haliną Ignatowicz udali się do wsi Popówka, aby zadbać o mogiłę. Ten pomnik to miejsce pamięci narodowej, wzniesiony na cześć wymordowanych mieszkańców tej wsi. Uczniowie posprzątali grób, zapalili znicz i na koniec uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy.
Gabriela Chwojko  

Pamiętamy o naszych patronach.


9 października kilka uczennic działających w Samorządzie Uczniowskim wybrało się na cmentarz, aby zadbać o mogiłę patronów szkoły. Uczennice posprzątały grób oraz obszar wokół niego, miały możliwość złożenia wiązanki na mogiłę. Na koniec zapaliły znicz i minutą ciszy uczciły pamięć poległych.
G. Chwojko


 


 

Dnia 11.10 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami spotkali się z Panią Dyrektor Anną Grycuk aby się przedstawić oraz przedstawić swoje pomysły do planu pracy na cały rok szkolny. Dzięki temu mogliśmy sporządzić nasz plan pracy na cały rok.


 

 


Dnia 27.09.2019 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Gródku Gabriela Chwojko, Weronika Kondraciuk oraz Gabriela Wildowicz wraz z  opiekunem Krystyna Klimkiewicz wzięli udział w I Podlaskiej Konferencji Samorządów Uczniowskich organizowaną przez Radę Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej. Spotkanie to odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Podczas konferencji i warsztatów poznaliśmy ciekawych ludzi i zdobyliśmy wiele nowych oraz przydatnych informacji i pomysłów, które na pewno się nam przydadzą w naszej pracy samorządowej. To spotkanie nauczyło nas jak efektywnie pracować w grupach. W spotkaniu wzięli udział m.in.:

                   Pan Dariusz Piątkowski- Minister Edukacji Narodowej

                   Pani Beata Pietruszko- Kurator Podlaskiego Kuratorium Oświaty

                   dr. Tomasz Madras- szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej

                   Pan Filip Sokołowski- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

                   Pan Piotr Wasilewksi- przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

                   Pan Bartosz Szolc- Ogólnopolska Federacja Młodych

 i wielu innych. Po wszystkim wszyscy wyszli zadowoleni i pełni nowych pomysłów.


 

 

 


 

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 12.09.2019r. w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Z pośród zgłoszonych 13 kandydatów wybrano 13. Uczniów  uprawnionych do głosowania było 211. Głosowało 203 - głosów ważnych było 193, nieważnych 10. Frekwencja wyborcza wynosiła 96%.

Udział w wyborach Samorządu Uczniowskiego wzięli i uzyskali następną liczbę głosów:

1. Łapińska Sara- 2 (członek sekcji organizacyjno- porządkowej)

2. Bilkiewicz Wiktoria- 14 (członek sekcji sportowej)

3. Fiłonik Magdalena- 9 (członek sekcji kulturalno- oświatowej)

4. Sokołowska Gabriela- 7 (przewodniczący sekcji kulturalno- oświatowej)

5. Szymanowicz Mateusz- 5 (członek sekcji sportowej)

6. Chwojko Gabriela- 36 (przewodniczący samorządu uczniowskiego)

7. Kondraciuk Weronika- 6 (sekretarz)

8. Latos Jakub- 4 (skarbnik)

9. Wildowicz Gabriela- 48 (zastępca przewodniczącego)

10. Bułatowicz Karolina- 49 (przewodniczący sekcji organizacyjno- porządkowej)

11. Markowska Julia- 6 (członek sekcji organizacyjno- porządkowej)

12. Martyniuk Julia- 4 (członek sekcji kulturalno- oświatowej)

13. Mieleszko Sandra- 3 (przewodniczący sekcji sportowej)

 

Opiekunem samorządu uczniowskiego została Pani Krystyna Klimkiewicz (151 głosów),a zastępcą Pani Halina Ignatowicz (45 głosów).

Nad całością wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

1. Łukaszuk Wiktoria (kl. VIII A)- przewodnicząca

2. Kałajtan Mikołaj (kl. VIII B)- zastępca przewodniczącego

3. Sakowicz Mateusz (kl. VII A)

4. Bielenia Szymon (kl. VII B)

5. Gryko Nikola (kl. VI A)

6. Gogiel Wiktoria (kl. VI B)

7. Popławska Julia (kl. VI C)

8. Gołębiowska Kalina (kl. V A)

9. Jabłonowski Filip (kl. V B)

10. Kozłowska Julia (kl. V C)

11. Sołowiej Michał Jordi (kl. IV A)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Krystyna Klimkiewicz 


ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Tradycją jest, że co roku przed 11 listopada, czyli Świętem Niepodległości, Samorząd Uczniowski odwiedza Mogiłę Powstańców w Piereciosach. Tym razem ten obowiązek przejęły uczennice klasy siódmej. Gabriela Chwojko, Gabriela Wildowicz, Marta Gryc i Weronika Kondraciuk wraz z opiekunem p. Krystyną Klimkiewicz posprzątały grób, zapaliły znicz i minutą ciszy uczciły pamięć poległych Powstańców.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. PARTYZANTÓW BRACI M i A CHRZANOWSKICH

W GRÓDKU

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Przez cały rok:

 1. Reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego w szkole i na zewnątrz.

 2. Współpraca z nauczycielami podczas realizowania różnorodnych pomysłów.

 3. Opieka nad grobem patronów szkoły M. i A. Chrzanowskich oraz nad innymi mogiłami na terenie gminy Gródek.

 4. Organizacja i pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych, współpraca ze Szkolnym Kołem Młodszego Wolontariatu.

 5. Pomoc uczniom, którzy odstają w nauce podczas zajęć świetlicowych.

 6. Organizowanie dyskotek i dni tematycznych.

 7. Poszerzanie kampanii „Szkoła bez przemocy”.

 8. Porozumiewanie się z Radą Rodziców.

 9. Udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Działaj z imPETem!”

Około 02.12.2019 Turniej unihokejowy z okazji Mikołajek.

14.02.2019 „Wszyscy umiemy kochać i być kochani”- poczta walentynowa.

21.03.2019 Eliminacje wagarów- zawody sportowe i aktywny Dzień Wiosny.

Poza tym:

- (od 18.11.2019) szczęśliwy numerek;

- metamorfoza i odświeżenie świetlicy znajdującej się przy sali ping- pongowej (możliwość korzystania z telewizora podczas wolnych godzin oraz przerw, miejsce do odpoczynku i relaksu), przed tym- zbieranie środków.


 


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

Dnia 26.09.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Spośród zgłoszonych 19 kandydatów wybierano 13. Uczniów uprawnionych do głosowania było 168. Głosowało 155 - głosów ważnych było 141, nieważnych 14.

Frekwencja wyborcza - 92%.


W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

1. Wiktoria Konończuk klasa III B

2. Adriana Antonowicz klasa III B

3. Julia Deryng klasa III A

4. Wojciech Gryko klasa II B

5. Piotr Mielesza klasa II B

6. Jakub Lisowski klasa III B

7. Wojciech Popławski klasa II B

8. Katarzyna Bielenia klasa VII B

9. Jakub Bućko klasa VII A

10. Karolina Jabłonowska klasa III B

11. Patryk Bilkiewicz klasa VII A

12. Olga Sajewska klasa II B

13. Oskar Gołębiowski klasa VII B.


Dnia 26. 09. 2017 r. podczas pierwszego zebrania nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym zostały wybrane władze:

1. Wiktoria Konończuk klasa III B - przewodnicząca

2. Julia Deryng klasa III A - zastępca przewodniczącego

3. Adriana Antonowicz klasa III B - skarbnik

4. Olga Sajewska klasa II B - sekretarz

5. Piotr Mielesza klasa II B - przewodniczący sekcji sportowej

6. Patryk Bilkiewicz klasa VII A - członek sekcji sportowej

7. Oskar Gołębiowski klasa VII B - członek sekcji sportowej

8. Karolina Jabłonowska klasa III B - przewodnicząca sekcji organizacyjno - porządkowej

9. Wojciech Gryko klasa II B - członek sekcji organizacyjno - porządkowej

10. Wojciech Popławski klasa II B - członek sekcji organizacyjno - porządkowej

11. Jakub Bućko - przewodniczący sekcji kulturalno - oświatowej

12. Katarzyna Bielenia klasa VII B - członek sekcji kulturalno - oświatowej

13. Jakub Lisowski klasa III B - członek sekcji kulturalno - oświatowej


Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Krystyna Klimkiewicz zastępcą - p. Halina Ignatowicz

W dniu 31 października "Młodzi Liderzy" i Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz ciast. Zebrane pieniądze w kwocie 564,56 zł zostaną przekazane na tworzenie radiowęzła w szkole. 

Każdego roku w październiku uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pamiętają o tych, którzy odeszli. W tym roku 25 października uczniowie: Olga Sajewska, Diana Kozłowska, Wojtek Popławski, Wojtek Gryko i Piotrek Mielesza wraz z opiekunami S. U. Krystyną Klimkiewicz i Haliną Ignatowicz porządkowali mogiłę powstańców w Piereciosach i zbiorową mogiłę pomordowanych w 1943 r. mieszkańców wsi Popówka, które wówczas zostało spalone. Młodzież złożyła kwiaty, zapaliła znicze i minutą ciszy uczciła ich pamieć.

Sprawozdanie z działalności Samorządu 
Uczniowskiego szkoły podstawowej - II semestr roku szkolnego 2016/2017

 

Do Samorządu Uczniowskiego należało 10 uczniów.                                                        

Samorząd aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. W czerwcu zakończyła się akcja sprzedawania cegiełek z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „ Pomóż i Ty”. Pieniądze ze sprzedanych cegiełek zostały wysłane przekazem pocztowym na konto tej fundacji.          

14 lutego tradycyjnie przeprowadzona była Poczta Walentynkowa. Kartkę walentynkową dostawali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Podczas tej zabawy było wiele śmiechu i radości.   

Przez cały rok szkolny członkowie Samorządu opiekowali się grobami patronów naszej szkoły. Sprzątali grób, stawiali znicze i kwiaty. Minutą ciszy czczono pamięć poległych.

Samorząd Uczniowski bacznie przyglądał się bezpieczeństwu w szkole. Szczególnie na przerwach międzylekcyjnych zwracał uwagę na ład i porządek. Młodsi koledzy i koleżanki nie zawsze słuchali się starszych uczniów. W takiej sytuacji członkowie Samorządu uwagi zwracali dla nauczyciela dyżurującego. 

Samorząd Uczniowski służył pomocą również w odrabianiu prac domowych i w wyjaśnianiu niezrozumiałych treści - szczególnie z matematyki.

 

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

 •    Kontynuować współpracę z Samorządem Uczniowskim klas II-III Gimnazjum
 • Gdzie jest możliwe zadbać o bezpieczeństwo na przerwach.
 •     Służyć pomocą uczniom mającym problemy w nauce.
 •     Rozwiązywać konflikty rówieśnicze.

 

 

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016/2017:


1. Gabriela Chwojko         

2. Gabriela Wildowicz          

3. Jakub Bućko         

4. Katarzyna Bielenia         

5. Julia Markowska          

6. Marta Gryc      

7. Oliwia Nowik         

8. Mikołaj Sawko                                  

9. Weronika Kondraciuk         

10. Jakub Popławski 

 

Opiekunem samorządu jest Pani Halina Ignatowicz

 

 30. 09. 2016r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grodku. 

 

 

07.10.2016r. Samorząd Uczniowski posprzątał grób Patronów Szkoły M. i A. Chrzanowskich.

Następnie uczniowie Samorządu Uczniowskiego złożyli wieniec, zapalili znicz i minutą ciszy uczcili pamięć poległych.

 


.......................................................................................................................................

W dniu 28.10.2016 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:  uczniowie – członkowie  Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, rodzice – przedstawiciele Rady Rodziców i nauczyciele ZS w Gródku. Spotkanie miało charakter warsztatu, którego celem było wypracowanie kontraktu / regulaminu / kodeksu postępowania uczniów Zespołu Szkół w Gródku. Nowy kontrakt / regulamin / kodeks powinien pozytywnie wpłynąć na zachowanie niektórych uczniów w szkole. Zadanie było trudne, ponieważ wypracowane podczas warsztatu zasady, powinny być zrozumiałe i możliwe do zastosowania przez wszystkich uczniów   ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W pierwszej części zajęć przypomniano fragmenty Statutu dotyczące praw i obowiązków uczniów. Następnie zaprezentowano kilka klasowych kontraktów i omówiono je. Po tym  padały propozycje zasad, wspólne przeredagowania, znowu dyskusje i zapisy. Po wspólnej pracy powstał zbiór 11 zasad, które będą obowiązywały wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Zasady otrzymały nazwę Kodeks ucznia.

Zastanawiano się również na miejscami w szkole, w których mógłby wisieć Kodeks ucznia. Po tej  dyskusji ustalono, że jeden egzemplarz to zdecydowanie za mało. Postanowiono również, że Samorządy Uczniowskie przedyskutują we własnym gronie i przedstawią lokalizacje, proponując takie miejsca, aby były widoczne i dostępne dla wszystkich uczniów.

Biorąc pod uwagę ostatnie spotkanie - pokazujące ile pomysłów mają uczniowie i jak poważnie podchodzą do tematu - przewiduje się kolejne spotkania Samorządów Szkolnych, które  będą miały charakter warsztatów.

 

Nowy Kodeks ucznia

Jesteśmy kulturalni.

Nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej

Przestrzegamy bezpieczeństwa swojego i innych.

Reagujemy na krzywdę innych.

Szanujemy siebie i innych.

Jesteśmy tolerancyjni.

W  sytuacjach konfliktowych staramy się znaleźć  kompromis.

Przestrzegamy Regulaminu szkoły,  między innymi: nie spóźniamy się, nie wychodzimy poza teren szkoły, nie używamy telefonu komórkowego na lekcjach.

Szanujemy cudzą własność.

Wyglądamy schludnie, zgodnie z zasadami Statutu.

Wspieramy siebie nawzajem. 

 

        W spotkaniu uczestniczyli:

Ewa Markowska – przedstawicielka Rady Rodziców

Julia Markowska - uczennica

Gabriela Chwojko - uczennica

Halina Ignatowicz – nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego SP

Gabriela Wildowicz – uczennica

Weronika Kondraciuk – uczennica

Marta Gryc - uczennica

Mateusz Mieleszko – uczeń

Julia Nowik – uczennica

Wojciech Gryko – uczeń

Jakub Bućko – uczeń

Krystyna Klimkiewicz - nauczycielka, opiekunka Samorządu Uczniowskiego G

Magdalena Baczyńska - przedstawicielka Rady Rodziców

Danuta Garkowska – wicedyrektor ZS.

 .......................................................................................................................................

 

W sobotę 5 listopada Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gródku wraz z opiekunem p. Haliną Ignatowicz oraz p. Rafałem Chwojko przedstawicielem rodziców i p. Iwoną Lech nauczycielem historii, odwiedzili miejsce zagłady mieszkańców wsi Popówka w czasie II wojny światowej. Delegacja Samorządu sprzątnęła miejsce wokół pomnika upamiętniającego miejsce zbrodni. Złożono kwiaty, zapalono znicze i minutą ciszy uczczono pamięć pomordowanych mieszkańców.Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2021 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~