Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania z przedmiotów egzaminacyjnych.
2. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg następującego harmonogramu:
– język polski – 24 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut
– matematyka – 25 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut
– język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut
3. W terminie dodatkowym:
– język polski – 13 czerwca 2022 r., godz. 9.00,
– matematyka – 14 czerwca 2022 r., godz. 9.00
– język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r., godz. 9.00
4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
· z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym, albo
· przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
5. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.
6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
7. Egzamin z języka obcego nowożytnego w szkole w Gródku jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego lub rosyjskiego.
Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
8. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):
* losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował, * sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
* kodowanie arkusza egzaminacyjnego,
* rozpoczynanie pracy z arkuszem po zakończeniu czynności organizacyjnych i po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego ZN,
* zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym ( z wyjątkiem uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi) * dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; * oddawanie arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy,
* zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
* przybory i materiały które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej: długopis lub pióro z czarnym tuszem, na matematykę – również linijkę ( rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem, nie wykonuje się rysunków ołówkiem);
* konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
Uczeń może wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
9. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informatory


Na stronie internetowej CKE w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również:
a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami,
c. zestawy ćwiczeniowe (8) umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, matematyki i języków obcych,
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2021 wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.
UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. opisany w niniejszej informacji może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.