Stanisława Fleszerowa- Muskat powiedziała kiedyś: ,, Człowiek potrzebuje wsparcia nawet wtedy, gdy liczy tylko na własne siły”.

Dzisiaj słów kilka o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w SP w Gródku w roku szkolnym 2022/2023, która  to pomoc w naszej szkole stanowi bardzo istotny obszar wsparcia ucznia. Mimo iż w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele biorą pod uwagę indywidualne potrzeby, możliwości, predyspozycje dziecka, aby zminimalizować trudności i zwiększyć motywację do rozwoju, to niejednokrotnie okazuje się, że jest to zbyt mało, aby dziecko mogło nie tylko odnieść sukces, ale nawet poradzić sobie z tzw. podstawą programową czy też innymi wymaganiami.

W tym momencie chciałabym przybliżyć Państwu  formy wsparcia psychologiczno- pedagogicznego udzielanego w naszej szkole.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Organizujemy je dla uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu wiedzy z zakresu podstawy programowej. Zajęcia prowadzą specjaliści z różnych przedmiotów.

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Skierowane są do uczniów, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie umiejętności uznanych za podstawowe, tj. dla dzieci z dysleksją rozwojową, mało samodzielnych, szybko rozpraszających się, mających zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy też ruchowych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w  szkole. Grupa, w której odbywają się zajęcia liczy od dwóch do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne uczniów, pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.  Praca z uczniami na tego typu zajęciach realizowana jest w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest: pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników szkole, budowanie u ucznia adekwatnej samooceny, stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego umysłowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju.

W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Dzieci uzyskują pomoc  w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności tj. nauki czytania, pisania, liczenia poprzez:

 • usprawnianie analizatora wzrokowego i słuchowego
 • ćwiczenia w orientacji przestrzennej i w schemacie ciała
 • kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych
 • doskonalenie sprawności manualno-graficznej
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej-słuchowej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne często dają uczniom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej.

Grupa nie może być większa niż 5 osób. Zajęcia prowadzą specjaliści terapii pedagogicznej.

Zajęcia rewalidacyjne

Celem tych zajęć jest szukanie i usprawnianie tego, co w dziecku jest najlepsze, najsilniejsze i optymalne korygowanie funkcji zaburzonych. Praca odbywa się indywidualnie, np.  ze specjalistą oligofrenopedagogiem czy logopedą.

 Zajęcia logopedyczne

 Podnoszą sprawność językową. Przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy, np.  jąkaniem, wadami wymowy, afazją. Zajęcia prowadzi logopeda w grupie do 4 osób.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Przeznaczone są dla uczniów, którzy mają trudność w odnalezieniu swojego miejsca w grupie.  Uczniowie poznają swoje emocje i sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Korzystają przy tym z kolorowych i ciekawych pomocy – gier edukacyjnych, planszy i kart pracy. Zajęcia pomagają poznać swoje mocne strony, podnieść samoocenę, usprawnić komunikację interpersonalną, skłaniają do refleksji i korekty zachowań niepożądanych. Grupa liczy do 10 osób.  Prowadzącymi są 2 panie socjoterapeutki.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Uzdolnienia i zainteresowania uczniów należy rozwijać już od najmłodszych lat. W każdej klasie są uczniowie interesujący się różnymi dziedzinami wiedzy, pragnący poszerzać swoje wiadomości i umiejętności.

Udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności.

Praca z uczniem zdolnym przynosi korzyści nie tylko uczniowi, wiele w tym zakresie zyskują też nauczyciele. Widząc, jak ich zdolni uczniowie z entuzjazmem angażują się w różne ponadprogramowe zadania, biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, sami stają się bardziej wymagający wobec siebie, poszukują ciągle nowych rozwiązań dydaktycznych.

Zajęcia z Doradztwa Zawodowego

Doradztwo zawodowe jest realizowane zarówno na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem, w ramach wizyt lub spotkań zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach.

Indywidualna opieka psychologa/pedagoga

Psycholog i pedagog szkolny prowadzą z uczniami następujące zajęcia:

– spotkania indywidualne lub grupowe z uczniami, diagnozowanie trudnej sytuacji rodzinnej i szkolnej, udzielanie im wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu bieżących trudności lub konfliktów rówieśniczych (mediacje rówieśnicze), wzmacniające motywację do nauki szkolnej

– zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym i profilaktycznym w klasach o tematyce, np.:

 • doskonalące kontakty interpersonalne w klasach,
 • przeciwdziałające agresji i przemocy,
 • negatywny wpływ środków psychoaktywnych na organizm,
 • sztuka skutecznego uczenia się,
 • wzmacniające poczucie własnej wartości u dzieci,
 • umiejętności optymistycznego myślenia,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
 • prawa i obowiązki ucznia,
 • świat wartości dziecka,
 • co to znaczy być asertywnym,
 • koleżeństwo w klasie – zajęcia integrujące zespoły klasowe,
 • ja w mojej klasie,
 • komunikacja międzyludzka – jak ją doskonalić?

Doskonalone są  umiejętności interpersonalne, między innymi: komunikacja i współpraca w grupie, właściwe rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi z rówieśnikami oraz napięciami emocjonalnymi i stresem. Efektem tego typu działań jest poprawa funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i domowym, podniesienie jego samooceny oraz lepsze samopoczucie.

Warto też wiedzieć, że w szczególnych sytuacjach poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wydać orzeczenie o nauczaniu indywidualnym czy też zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

Funkcjonuje również taka forma nauczania jak nauczanie domowe.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne i dobrowolne. Obligatoryjnie przysługują każdemu, kto posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o kształceniu specjalnym. Jeśli dziecko nie posiada opinii, a widzimy potrzebę wsparcia go odpowiednimi zajęciami, wystarczy złożyć wniosek do wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły.

Wsparcie to też rozmowa, dlatego też jeśli coś Państwa niepokoi, widzicie, że dziecko się zmieniło, zamyka się w sobie, nie chce spotykać się z przyjaciółmi, rozmawiać, coraz częściej jest agresywne, poddenerwowane, nie chce chodzić do szkoły, wagaruje itd. – przyjdźcie, porozmawiamy, przyjrzymy się temu i na pewno coś wymyślimy.

                                                                                                             pedagog szkolny Ewa Bielawska