Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 22 sierpnia 2019 roku przystąpiliśmy do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Program zakłada zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich umiejętności wśród dzieci i młodzieży, aby przygotować ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Minister edukacji podkreśla, że reforma sytemu oświaty ma na celu upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

W naszej szkole wyznaczono e-koordynatora programu oraz powołano zespół samokształceniowy. Opracowano harmonogram realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK w wymiarze 5 godzin w każdym tygodniu nauki w każdym oddziale szkoły. W ramach uczestnictwa w szkolnej sieci współpracy opracowano grafik lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK. Powołany zespół samokształceniowy dzieli się rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przekazuje przykłady dobrych praktyk. Zadaniem zespołu samokształceniowego jest wymiana doświadczeń w związku z wykorzystaniem TIK.

Sprawozdanie z realizacji podjętych działań zostanie przedstawione w czerwcu.