Program profilaktyczny „CUKIERKI” realizowany był w dniach 14, 15 czerwca 2023 roku w klasach I-III SP w Gródku (97 uczniów i 6 wychowawców oraz pedagog i psycholog). Zajęcia prowadziła p. Patrycja Bochenko. 

       Program oparty był  na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”.

      Dzieci nabrały  dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać ich zdrowiu   i bezpieczeństwu. Postacią, która w bajce wyzwala dzieci z opresji jest Wróżka Ognia Kuchennego „ognia, który karmi i ogrzewa, a jej czary są jednymi z najpotężniejszych na świecie”. Jest to piękna metafora ogromnej siły chroniącej, jaką są więzi rodzinne i tych, którzy dbają (albo powinni dbać) o ciepło i bezpieczeństwo dzieci, czyli rodziców. Istotną zaletą programu realizowanego programu było wczesne rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka,  które izolują się i wykazują trudności w radzeniu sobie z emocjami. Dzieci były zachęcane do angażowania w zabawę,  uczyły się empatii, nabyły umiejętności społeczne i rozwijały pozytywną umiejętność solidarności grupowej.

Cele programu:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

Metody pracy:

 • Czytanie bajki z podziałem na role
 • Prace plastyczne
 • Opis ilustracji
 • Burza mózgów
 • Dramy
 • Praca w grupa

Gródek, 15.06.2023 r.                            Pedagog: Ewa Bielawska