Regulamin stosowania przywileju „Szczęśliwego Numerka” w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku- rok szkolny 2020/2021

 

§ 1. Wiadomości ogólne

1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem powstałym i opracowanym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, w porozumieniu z opiekunami Samorządu Uczniowskiego i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną oraz radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku.

2. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV-VIII SP w Gródku.

3. Szczęśliwy Numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego odpowiada wylosowanej liczbie.

4. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole, czyli do numeru 1 do numeru 24.

 

§ 2. Zasady losowania Szczęśliwego Numerka

1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany  przez system Vulcan dziennika elektronicznego i podawany do informacji w aplikacji i e-dzienniku w panelu startowym (kafelek Szczęśliwy numer w dzienniku).

2. Szczęśliwy Numerek będzie losowany każdego dnia o godzinie 7.00.

3. Wylosowany numer nie powtarza się, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych numerów.

4. W module Dziennik uczeń posiadający szczęśliwy numer jest wyróżniany kolorowym podświetleniem w następujących miejscach:

– w widoku bieżącej lekcji – na kartach Frekwencja oraz Oceny.

– w dziennikach oddziałów – na stronach Frekwencja, Oceny bieżące, Oceny opisowe.

5. Wylosowany numer będzie obowiązywał przez cały dzień we wszystkich klasach IV-VIII.

6. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

7. Losowany jest tylko jeden numer z puli.

8. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

9. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, a w danym dniu zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go w innym dniu.

10. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.

 

§ 3. Zasady korzystania z przywileju Szczęśliwego Numerka

1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali). Uczeń, którego numerek został wylosowany w danym dniu, nie musi zgłaszać nieprzygotowania.

2. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych

i niezapowiedzianych kartkówek.

3. Szczęśliwy Numerek nie chroni przed negatywnymi skutkami braku zadań domowych, czyli można postawić uczniowi ocenę niedostateczną z powodu braku pracy domowej.

4. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, klasówek, testów (także tych przełożonych), kartkówek, zaplanowanego pytania.

5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych

w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów (przyborów, zeszytów i książek) niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, wykonywania obowiązków dyżurnego jak również aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego.

8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania zadań domowych na następny dzień.

8. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

9. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka. Korzysta wtedy z prawa do odpowiedzi, pisania niezapowiedzianej kartkówki na ocenę mimo wylosowanego numerka.

10. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich zajęć dydaktycznych w danym dniu.

 

§ 4. Utrata przywileju Szczęśliwego Numerka

1. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy i/lub pedagogiem i psychologiem szkolnym może zawiesić udział ucznia lub całej klasy (na tydzień, miesiąc lub semestr) w prawie do Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

2. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób nieodpowiedni, wychowawca może zawiesić przywilej całej klasie (na czas określony).

3. Przywilej Szczęśliwego Numerka w szkole zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku nieodpowiedniego zachowania uczniów, zagrażającego porządkowi

i bezpieczeństwu lub niszczenie mienia szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gródku.

 

§ 5. Uwagi końcowe

1. Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi w życie z dniem 05.10.2020 roku i stanowi załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku.

Samorząd Uczniowski