Wychowanie do życia w rodzinie – co to za lekcja?

Wychowanie do życia w rodzinie, inaczej WDŻ, to jeden z przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej i średniej. Jak każdy szkolny przedmiot ma własną podstawę programową określającą zarówno cele kształcenia, jak i przekazywane uczniom treści.

Przedmiot ten nie jest oceniany, na świadectwie w miejscu przewidzianym na ocenę pojawi się informacja „uczestniczył” lub „uczestniczyła”. Zajęcia z WDŻ trwają jeden semestr – w sumie jest to 14 godzin lekcyjnych w każdym roku szkolnym, w trakcie których część zajęć realizowana jest osobno dla chłopców i dla dziewcząt.

Zajęcia w naszej szkole prowadzą panie: Ewa Bielawska i Małgorzata Kondrusik.

Cele i ogólne wymagania wychowania do życia w rodzinie

Zgodnie z założeniami zajęcia WDŻ mają wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci głównie w tych obszarach, o których w wielu domach nie mówi się wiele, albo nie rozmawia się wcale. Dlatego też poruszane na zajęciach tematy mają wspierać rodziców w ich roli wychowawczej, pomagać dzieciom we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania i zrozumieniu emocji, przedstawiać normy społeczne, pomagać znajdować odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne, wspierać w kształtowaniu hierarchii wartości, ale też – jak czytamy w podstawie programowej tego przedmiotu – wzmacniać proces identyfikacji z własną płcią.

Ogólne cele kształcenia w ramach przedmiotu to m.in.:

 • okazywanie szacunku innym i sobie, docenianie wysiłku włożonego w pracę;

 • pokazanie wartości rodziny w życiu człowieka, wnoszenie pozytywnego wkładu w życie rodziny;

 • zrozumienie i akceptacja zmian zachodzących w czasie dojrzewania, pokonywanie trudności pojawiających się w tym okresie;

 • umiejętność analizowania i wyrażania uczuć;

 • umiejętność rozwiązywania problemów

 • podejmowanie decyzji związanych z własnym rozwojem;

 • podejmowanie trudu samowychowawczego, zgodnie z powszechnie uznanymi wartościami i normami;

 • zdobywanie wiedzy na temat ludzkiej fizjologii oraz zmian zachodzących w człowieku, począwszy od okresu prenatalnego do postnatalanego;

 • akceptacja własnej płci;

 • przyjęcie integralnej wizji seksualności człowieka;

 • poczucie nietykalności seksualnej, umiejętność obrony własnej intymności, szacunek do ciała innych osób;

 • ukazanie potrzeby przygotowania się do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny;

 • wskazanie, na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo;

 • umiejętność właściwego korzystania ze środków przekazu w sposób, który umożliwia obronę przed niekorzystnym ich oddziaływaniem.