Ceremoniał Szkoły Podstawowej w Gródku

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

– flaga narodowa,

– hymn narodowy,

– sztandar szkoły,

– hymn szkoły,

– szkoły.

Flaga narodowa

1. Flaga narodowa to symbol państwowy, do którego należy odnosić się z należnczcią i szacunkiem.

2. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

– święta państwowe: Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Pracy, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

– dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;

– uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły oraz uroczystości okolicznościowe;

3. W czasie żałoby narodowej ogłoszonej przez Prezydenta RP, wywieszona flaga jest ozdobiona czarnym kirem.

Hymn państwowy

1. Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiącą odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażającą uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji narodu polskiego.

2. Hymn powinien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas uroczystości państwowych i szkolnych.

3. Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn.

4. Śpiewanie hymnu poprzedza komenda prowadzącego: Baczność. Do hymnu państwowego.

Sztandar szkoły

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

3. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia pocztu sztandarowego znajdują się w gabinecie dyrektora.

5. W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty.

6. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży i dwie uczennice asystujące.

7. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu w razie ich nieobecności.

8. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

9. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.

10. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

11. Insygnia pocztu sztandarowego:

– biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

– białe rękawiczki.

12. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń – ciemne spodnie i biała koszula, uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice.

13. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a. uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego

b. Święto Szkoły

c. Ślubowanie klas pierwszych

d. Pożegnanie klas ósmych

e. uroczystości patriotyczne i religijne w których bierze udział społeczność Szkoły Podstawowej w Gródku lub jego delegacja.

14. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, podczas którego następuje uroczyste przekazanie sztandaru dla nowego składu pocztu.

15. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

16. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

Hymn szkoły

1. Szkoła posiada własny hymn.

2. Hymn szkoły jest śpiewany podczas następujących uroczystości szkolnych:

– Święto Szkoły,

– rozpoczęcie roku szkolnego,

– zakończenie roku szkolnego, ceremonia pożegnania klas ósmych.

3. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

4. Hymn powstał w wyniku konkursu szkolnego. Jego autorem jest nauczycielka pani Natalia Porębska.

5. Tekst hymnu szkoły:

Pieśń radosna, pieśń wesoła

Uroczyście niechaj brzmi,

Gdy obchodzi Szkoła w Gródku

Jubileuszowe dni!

Przykład naszych dwóch patronów

Niech jak gwiazda świeci nam –

I przez lata szkolnej pracy

I po wyjściu z szkolnych bram.

Szkoło nasza, dobra szkoło

Śpiewem Ci składamy cześć,

Przyrzekamy, że Twój Sztandar

Nadal godnie będziem nieść.

Z twej przeszłości i tradycji

Dumny jest dziś każdy z nas,

Czasem tylko trochę szkoda,

Ze tak szybko płynie czas…

Szkoła nasza nas zaprasza

Śpiewem dzwonka, gwarem sal.

Szkoła naszym drugim domem,

Z którym się rozstawać żal.

Tu rozterki i radości

Przecież przeżył każdy z nas,

Niech w pamięci więc nie zblednie,

Co ukształtowało nas.

Logo szkoły

1. Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym placówki i prezentowane jest:

– nad głównym wejściem do budynku szkolnego,

– w Izbie Tradycji,

– na dokumentach i pismach szkolnych,

– na zaproszeniach i dyplomach,

– na witrynie internetowej naszej szkoły.

2. Logo powstało w wyniku konkursu szkolnego. Jego autorem jest uczennica Eleni Papadopoulou.

Opracowanie:

Dorota Matwiejczyk

Barbara Konończuk

Anna Grześ