Szkolnictwo w Gródku datuje się od 1863 roku jako szkolnictwo cerkiewne. Od roku 1922 była już to szkoła powszechna, z 7-letnim cyklem nauki. Od stycznia do 22 czerwca 1941 w Szkole Powszechnej w Gródku obowiązywał radziecki program nauczania. W okresie okupacji hitlerowskiej szkoła w Gródku nie funkcjonowała. Nie prowadzono tajnego nauczania. Nauczyciele zostali aresztowani, a budynek szkoły przy ulicy Białostockiej 11 został zajęty przez żandarmerię niemiecką.

23 lipca Niemcy opuścili budynek szkoły, a już 20 września 1944 roku naukę w Szkole Powszechnej w Gródku rozpoczęło 326 uczniów.

Doniosłym faktem było przekazanie nowego budynku szkolnego dnia 20 listopada 1959 roku. W nowej szkole było 8 izb lekcyjnych.

W latach 1965-1980 kierownictwo nad Szkołą Podstawowa w Gródku objął Jan Baranowski. W okresie tym nastąpiło wiele ważnych wydarzeń w życiu placówki. Były organizowane różne imprezy sportowe i artystyczne. Uczniowie brali czynny udział w konkursach przedmiotowych, osiągając znaczne sukcesy. Od 1967 roku zaczyna działać chór szkolny pod opieką Stefana Kopy, zajmując w konkursach czołowe miejsca w skali województwa.

20 września 1970 roku miało nadano szkole imię. Od tej daty pełna nazwa brzmi: “Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku”.

W roku szkolnym 1981/1982 oddano do użytku nową, przestronną szkołę, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dyrektorem w tym czasie zostaje Mikołaj Fiłonik. Następnie funkcję tę pełnili Wiesława Warecka, Nina Markiewicz, Zenaida Kondrusik, Wiera Tarasewicz. Od 1 sierpnia 2008 roku dyrektorem szkoły była Elżbieta Greś. Obecnie, z chwilą powstania Zespołu Szkół w Gródku, od 1 sierpnia 2012 roku dyrektorem jest Anna Grycuk.