REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

„BÓG JEST WŚRÓD NAS”

14 grudnia 2021r.

 

Celem Konkursu jest promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, kultywowanie świątecznych tradycji, rozwijanie wrażliwości muzycznej, promowanie młodych talentów, wymiana pomysłów i doświadczeń.

 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa w Gródku, katecheci:

– Joanna Ostapczuk

Małgorzata Wir- kowska

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Zgłoszeniem do konkursu jest wypełniona Karta Zgłoszenia wraz z załączonym oświadczeniem, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę należy dostarczyć do Organizatora do dnia 13.12.2021r.
 2. W konkursie uczestniczyć mogą rodziny ( tylko gdy odbędzie się on – line ) /zespoły

(max 4 osoby ), duety oraz soliści z podziałem na kategorie wiekowe.

 1. Uczestnicy prezentują jedną kolędę lub pastorałkę- maksymalnie 3 zwrotki w języku polskim, białoruskim, rosyjskim lub ukraińskim. Niedopuszczalne jest wykonanie świeckiej piosenki o tematyce zimowej lub noworocznej.
 2. Utwór może być wykonany a’capella, przy akompaniamencie instrumentu lub z podkładem muzycznym.
 3. Uczestnicy, którzy będą korzystać z podkładu muzycznego, dostarczają go przed rozpoczęciem przesłuchań w swojej kategorii wiekowej, na przenośnych nośnikach danych (pendrive)
 4. Organizator zapewnia obsługę akustyczną i odtwarzacz muzyki. Potrzeby techniczne należy dokładnie określić w Karcie Zgłoszeń.
 5. Jeśli względy epidemiologiczne uniemożliwią udział w takiej formie, wówczas konkurs może mieć charakter zdalny lub hybrydowy – oceniane będą prezentacje zarejestrowane i przesłane na konkurs, zgodne z wytycznymi zawartymi w punkcie 8.
 6. Każdy uczestnik powinien przesłać do Organizatora nagranie jednej wybranej przez

siebie kolędy lub pastorałki wraz z następującymi informacjami:

– imię i nazwisko wykonawcy/ów utworu, numer telefonu, adres zamieszkania.

głoszenia należy przesłać na adres e-mail: j_ostapczuk@wp.plmałgorzatawirkowska@gmail.com  do dnia 12 grudnia 2021 r., materiały prosimy przesyłać jako link do nagrania video zamieszczonego na serwisie YouTube (format MP4) lub w formie pliku wideo,

 1. Uczestnicy konkursu ocenieni zostaną przez powołane przez Organizatora jury. Jury

oceniać będzie uczestników w następujących kategoriach:

– rodziny/zespoły

– duety

– soliści.

 

KRYTERIA OCENY:

 • muzykalność,
 • poczucie rytmu
 • zgodność z tematem,
 • intonacja, dykcja,
 • dobór repertuaru do możliwości głosowych wykonawcy,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz mediach

społecznościowych Organizatora 15 grudnia 2021 r.

 1. Po przesłuchaniu, Jury wyłoni Laureatów, którym zostaną przyznane nagrody główne, wyróżnienia i nagrody specjalne. Finaliści zostaną zaprezentowani w mediach społecznościowych, na stronach www 
 2. W przypadku konkursu online, nagrodzone prezentacje umieszczone zostaną w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Organizatora.
 3. Werdykt Jury jest ostateczny. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją zasad, regulaminu oraz klauzulą dotyczącą RODO zawartą w karcie zgłoszenia.
 4. Konkurs będzie przebiegał jednoetapowo.
 5. W czasie korzystania z części wspólnych przed rozpoczęciem występu i po jego zakończeniu wykonawcy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk przygotowanym płynem oraz zachowania dystansu zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Po każdym występie scena i wykorzystywane sprzęty będą dezynfekowane, aby zapewnić bezpieczeństwo Wykonawców.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Gródku
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane w celu udokumentowania udziału

w konkursie wokalnym organizowanym przez  SP w Gródku

 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. a RODO – osoba, której

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub

większej liczbie określonych celów.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu

przetwarzania, aż do momentu wycofania zgody.

 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych,

prawo usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym również profilowaniu.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji konkursu.