Dzięki staraniom dyrekcji szkoły i pedagoga szkolnego przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku możliwe jest realizowanie w naszej szkole w/w programu z profilaktyki uniwersalnej. Zajęcia prowadzi p. Kamila Pakosz – dzięki współpracy z firmą „Dialog Centrum Edukacji I Profilaktyki Piotr Rogóż” z Krakowa.

Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież.

Cele szczegółowe:

• Zmiana postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych.

• Nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.

• Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.

Część programu przeznaczona dla uczniów koncentruje się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak:

• konformizm,

• przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,

• wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,

• przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,

• wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,

• umiejętność komunikowania swoich emocji,

• umiejętność asertywnej obrony swoich racji,

• inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,

• wiedza o narkotykach,

• umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Zajęcia dla rodziców obejmują dwa spotkania (15 i 17.06.2021 r.), które prowadzone są w formie wykładowo-warsztatowej.

Tematyka zajęć dla rodziców:

• informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem,

• informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży,

• wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania,

• rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków,

• konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny,

• asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Zajęcia mają również nauczyciele – 16.06.2021 r.

14.06.2021 r.

Pedagog: Ewa Bielawska